Veiledning i høyere utdanning E-bok


Veiledning i høyere utdanning -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-05-15
FORFATTER:
ISBN: 9788245021417
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,78

FORKLARING:

Antologien Veiledning i høyere utdanning belyser veiledning i høyere utdanning i ulike sammenhenger og fra ulike perspektiver. Omdreiningspunktet er veiledning i praksisstudier i helsetjenesten. Kjernen i veiledning er den samme, uansett hvor den foregår, men den må tilpasses konteksten. Ulike aspekter drøftes i lys av forskning, læringssyn, utdanningspolitiske føringer og historie. Fire empiriske artikler tar utgangspunkt i en studie av kvalitet i praksisveiledning. Her får leserne et innblikk i digital veiledning, veiledning i tverrprofesjonell samarbeidslæring, narrativ teori som grunnlag for veiledning, og veiledning i det globale sør. Boken slutter med et kapittel om etiske aspekter og vurdering. Artiklene er relevante for alle som befatter seg med veiledning i høyere utdanning, særlig veiledning i praksisstudier. Boken er høyaktuell i en tid der Universitets- og høgskolerådet har søkelys på kvalitet i praksisstudier, blant annet gjennom styrking av veilederkompetansen.Sidsel Tveiten og Anita Iversen har redigert antologien.Sidsel Tveiten er sykepleier og professor ved Helsefakultetet, OsloMet storbyuniversitetet. Hun er leder av Forskningsgruppen empowerment. Hennes forskning har hovedsakelig dreid seg om veiledning, helsepedagogikk, kommunikasjon og samhandling, med særlig vekt på brukermedvirkning. Studenters læring og praksisveiledning er sentrale interesseområder. Hun har skrevet flere bøker om veiledning og helsepedagogikk.Anita Iversen er bioingeniør og førsteamanuensis ved det helsevitenskapelige fakultetet ved UiT Norges arktiske universitet. Hun er leder av Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling og er opptatt av kvalitet i helse- og sosialfaglig utdanning, inklusiv praksisstudier. Studenters læring og profesjonalisering av undervisningsrollen vektlegges i hennes forskning og arbeid med fagfellesskap. I tillegg til pedagogisk utvikling i helse- og sosialfag er veiledning, tverrprofesjonell samarbeidslæring, utdanningsledelse og bruk av digitale virkemidler i undervisning og læring hennes arbeids- og interesseområder.Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.

... lærer . Mål: Elevene skal lære at det finnes alternativer til høyere utdanning enn videregående ... Veiledning i hoeyere utdanning utdrag by Fagbokforlaget ... ... . Etter at dere har lest artikkelen, kan elevene gjøre denne oppgaven for å se om de har forstått innholdet. Denne artikkelen er mest relevant for tiende trinn. Antologien Veiledning i høyere utdanning belyser veiledning i høyere utdanning i ulike sammenhenger og fra ulike perspektiver. Omdreiningspunktet er veiledning i praksisstudier i helsetjenesten. Kjernen i veiledning er den samme, uansett hvor den foregår, men den må tilpasses konteksten. Uli ... Veiledning i høyere utdanning - en vitenskapelig antologi ... ... . Kjernen i veiledning er den samme, uansett hvor den foregår, men den må tilpasses konteksten. Ulike aspekter drøftes i lys av forskning, læringssyn, utdanningspolitiske føringer og historie. Veiledning er en sentral pedagogisk metode i høyere utdanning. Det finnes mange bøker om veiledning, og det utgis stadig flere. Forskning på veiledning resulterer i stadig flere vitenskapelige ... Antologien Veiledning i høyere utdanning belyser veiledning i høyere utdanning i ulike sammenhenger og fra ulike perspektiver. Omdreiningspunktet er veiledning i praksisstudier i helsetjenesten. Kjernen i veiledning er den samme, uansett hvor den foregår, men den må tilpasses konteksten. Ulike aspekter drøftes i lys av forskning, læringssyn, utdanningspolitiske føringer og historie ... Bevilgningen er en oppfølging av Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning og Meld. St. 4 (2018-2019) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028, som løfter frem bedre samspill og god kunnskapsflyt mellom akademia, næringslivet og offentlig sektor som en viktig forutsetning for å møte de store samfunnsutfordringene. Utdanning i verden er kvalitetssikret og offentlig informasjon om utdanningsmuligheter i utlandet - samt historier og inspirasjon fra norske elever og studenter Veiledning av nyutdannede er en investering for profesjonsutvikling i barnehager og skoler, og skal bidra til å skape sammenheng mellom utdanning og yrke. ... Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med organisasjoner for barnehage, skole og høyere utdanning blitt enige om prinsipper og forpliktelser for et mer likeverdig veiledningstilbud. UTREDNING AV MENTORORDNING I HØYERE UTDANNING // UNIVERSITETET I BERGEN 7 I juni 2017 ble Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning (heretter stortingsmeldingen) behandlet i Stortinget. I brev til Universitetet i Bergen (UiB), datert 23.11.17, viser Kunnskapsdepartementet (KD) St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Kunnskapsdepartementet 2017), om en videre utvikling av utdanningskvaliteten. En nylig levert mastergradsoppgave (Sjøbrend 2018) konkluderte med at tidsressursen er hovedbarrieren for utviklingsarbeidet rundt, og innovasjon av, undervisnings- og læringsmetoder i norsk høyere utdanning. I høyere utdanning er det ikke så vanlig med direkte dialog mellom deg og de som vurderer din kompetanse. Vurderingen baserer seg oftest på din innleverte dokumentasjon. Det er fagpersoner fra administrativt og vitenskapelig personale som samarbeider om vurderingen. Veiledning i høyere utdanning (Heftet) av forfatter Sidsel Tveiten. Pedagogikk. Pris kr 277 (spar kr 52). Se flere bøker fra Sidsel Tveiten. Undervisningsopplegg om veiledning i høyere utdanning. Fra Wikibøker - frie læremidler. Hopp til navigering Hopp til søk. Wikilæreboken i pedagogisk veiledning: Bidra selv Videoopplæring: Om wikiboken ... Her finner du eksempler på ulike undervisningsopplegg og øvelser knyttet til veiledning som tema. Veiledning til lærer . Mål: Elevene skal få bedre forståelse for hva høyere utdanning er. I oppgaven skal elevene se filmer der studenter forteller om hvordan det er å ta høyere utdanning. Elevene skal løse oppgavene tilknyttet filmen, enten i fellesskap i klassen, i grupper eller alene. Lukk ... Godkjent bachelor utdanning og to års erfaring som profesjonsutøver etter endt grunnutdanning. Opptak til emnene Profesjonsveiledning og Tverrfaglig veiledning krever at emnet Innføring i praktisk veiledning er bestått....