Individuell plan E-bok


Individuell plan - Janne Paulsen Breimo, Trine Normann, Johans Tveit Sandvin, Hanne Thommesen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-05-18
FORFATTER: Janne Paulsen Breimo, Trine Normann, Johans Tveit Sandvin, Hanne Thommesen
ISBN: 9788205481701
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,47

FORKLARING:

Individuell plan er en rettighet for personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Denne ordningen ble innført i 2001. Helt konkret består ordningen av et skriftlig plandokument og tildeling av en koordinator. Det har vært knyttet store politiske forventninger til ordningen. Forskningen tyder imidlertid på at individuell plan ikke er blitt den suksessen som politikerne håpet på. Hvordan praktiseres og erfares egentlig ordningen med individuell plan i kommunene? Forfatterne har gjennomført en kvalitativ studie, basert på intervjuer med brukere og tjenesteytere. Hvilke erfaringer har disse med ordningen, og hvilke vanskeligheter opplever de ved praktiseringen av den? Ordningen med individuell plan er kanskje genial i sin enkelhet og et ypperlig virkemiddel når den fungerer etter intensjonene, men den fungerer ikke av seg selv, hevder forfatterne. Den krever større innsats enn det politikerne opprinnelig så for seg, og en tydeligere ledelse enn ordningen har hatt i mange kommuner. Boka gir innsikt i bakgrunnen for ordningen og hva den går ut på, men først og fremst formidler boka erfaringer med individuell plan og peker på dilemmaer og mulige forbedringer.

...dividuelt tilpasset tjenestetilbud. Individuell plan er i tillegg et godt verktøy for å styrke brukermedvirkningen ... Individuell plan og koordinator - Søk helse- og ... ... . Planen skal oppdateres kontinuerlig. En individuell plan er et virkemiddel for samordning av tjenester. Planen sikrer at tjenestene blir vurdert i sammenheng, og er et overordnet plandokument som kan være sammensatt av flere delplaner som ivaretar de behov en person har. Det er ingen krav om at en skal benytte en fast mal for å skrive ned planinnholdet, men det er utviklet mange maler for IP. -se punkt med eksempler på maler nederst på siden. En mal kan være til god hjelp for å huske hva man skal ha m ... Hva er Individuell plan? - Helsebiblioteket.no ... . -se punkt med eksempler på maler nederst på siden. En mal kan være til god hjelp for å huske hva man skal ha med. Maler bør være enkle og kortfattede. En individuell plan må du selv være med på å lage. Planen er nemlig din, og du skal bruke den for å sette opp mål for de tiltakene og tilbudene du har rundt deg. Planen skal også samordne tilbudene og avklare ansvaret for hvem som gjør hva. Individuell plan skal styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker og eventuelt pårørende, og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene. Helsedirektoratet gjennomførte i februar og april 2011 en kartlegging av bruken av individuell plan (IP) i landets kommuner. Individuell plan skal være en hjelp til at tjenestene blir bedre koordinert og tilpasset dine behov. Pårørende kan gjerne delta dersom du ønsker det. Individuell plan gjør ikke at du får flere tjenester, men planen kan gjøre det lettere for deg å beskrive hvilke mål du har i fremtiden og hvordan du vil oppnå disse. Individuell plan skal bidra til at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Samfunnet skal sikre at det til enhver tid er én person - en koordinator - som har hovedansvaret for å følge opp deg som tjenestemottaker. En Individuell plan (IP) skal sikre koordinering og målretting av tjenestene og tiltakene dine. Det er et planleggingsdokument som hjelper deg å sette personlige mål. Planen skal si noe om hvordan du kan oppnå disse målene. Du/dine pårørende deltar aktivt i å lage den. Individuell plan (IP) For deg som trenger en skriftlig plan som beskriver hvem som har ansvar for å gjøre hva og når det skal gjøres. En IP er din overordnede plan. Det er kun tjenester fra helse og omsorg, spesialisthelsetjenesten, barnevernet og NAV som gir rett på individuell plan og koordinator. Hensikten med individuell plan er å bidra til at du får dine behov kartlagt og ivaretatt, får et helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud, og at du, hjelpeapparatet og eventuelt pårørende samarbeider best mulig. Planen skal inneholde en oversikt over dine behov for hjelp, ... Retten til individuell plan finner du i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. Hvordan får jeg koordinator og/eller individuell plan? Hvis du ønsker en individuell plan og koordinator, kan du søke om det. Slik gjør du det. 1. Last ned og fyll ut søknadsskjema skjema 2. Send søknadsskjema til oss i Tildeling barn og unge 3. Rett til individuell plan. Pasient og bruker som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan i samsvar med bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern. Individuell plan er en overordnet plan og et verktøy for samhandling mellom bruker og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Planen skal oppdateres kontinuerlig og være et dynamisk verktøy i koordinering og målretting av tjenestetilbudet. Det er ikke nødvendig å ha individuell plan for alle tjenester, bare for de tjenestene det kan være nyttig å koordinere. Det er heller ikke noe krav å ha en individuell plan selv om du mottar flere tjenester, og planen kan ikke utarbeides uten ditt samtykke. Du, eller dine pårørende, må selv være aktivt med i hele planprosessen. individuell plan, dersom årsaken ikke knytter seg til en av de ovenfor nevnte klagegrunnene. Får man ikke disse tjenestene, kan dette påklages etter de øvrige bestemmelsene i pasientrettighetsloven og lov om sosiale tjenester. Ved klage rettes denne først til kommunen, saken kan løses på kommunalt plan, Individuell plan (IP) For mennesker med sammensatte behov. For mennesker med langvarige og sammensatte behov kan manglende kontinuitet i hjelpeapparatet være et problem. Dette var noe av bakgrunnen for at forskrift om individuell plan trådte i kraft 1. juli 2001 etter helselovginingen og 1. januar 2006 etter sosiallovgivningen. Du har rett til å få utarbeidet en individue...