Straffeprosess E-bok


Straffeprosess - Ørnulf Øyen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-07-30
FORFATTER: Ørnulf Øyen
ISBN: 9788245032956
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,5

FORKLARING:

En viktig målgruppe for boka er juridiske studenter. Fremstillingen skal være egnet som lærebok. Hovedvekten er derfor lagt på temaer som studenter bør ha grundig kjennskap til, mens andre temaer enten ikke behandles eller bare behandles oversiktsmessig. En vesentlig del av fremstillingen går såpass i dybden at den også har betydelig interesse for erfarne jurister. Menneskerettighetene er en sentral rettskilde i norsk straffeprosess. Fremstillingen tar sikte på å gjenspeile dette, både når det gjelder struktur og rettskildebruk. En viktig målsetting har vært å få frem samspillet mellom menneskerettighetene og de tradisjonelle norske straffeprosessuelle rettskilder. En annen viktig målsetting med fremstillingen har vært å få frem de utgangspunkter og hovedregler som gjelder i straffeprosessen, og de hensyn som begrunner disse. Ikke minst gjelder dette de ulike ulovfestede utgangspunkter og hovedregler som straffeprosessloven til dels bare forutsetter. Hovedstrukturen fra første utgave er beholdt. Omtalen av enkelte sentrale temaer er justert eller utvidet noe i den nye utgaven, og enkelte nye temaer er omtalt. I tillegg er det foretatt en rekke mindre justeringer ulike steder i fremstillingen. Omfanget av henvisninger i fotnoter er også noe utvidet, bl.a. ved at det er vist til lovforslag fra straffeprosesslovutvalget. Fremstillingen er ajourført med nytt rettskildemateriale fra de siste tre år. Ørnulf Øyen er fra 2014 professor ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere arbeidet som bl.a. dommerfullmektig, politiadvokat, kst. tingrettsdommer og stipendiat. Siden 2005 har han undervist i straffeprosess, strafferett og sivilprosess, og publisert en rekke rettsvitenskapelige arbeider innenfor disse rettsområdene.

...går tre fagområder: sivilprosess, straffeprosess og strafferett ... Innføring i straffeprosess | Steinar Fredriksen ... ... . I sivilprosessen behandles reglene om fremgangsmåten i alle rettssaker bortsett fra de om straff, i straffeprosessen behandles reglene om fremgangsmåten i straffesaker. Straffeprosess. Om en rettsoppnevnt sakkyndig er inhabil til å vurdere tilregnelighet som følge av at tidligere avgitt sakkyndigvurdering er blitt underkjent. Høyesteretts ankeutvalg besluttet 20. desember 2019 at anke over Agder lagmannsretts dom 23. septembe ... Straffeprosess. Om en rettsoppnevnt sakkyndig er inhabil ... ... . desember 2019 at anke over Agder lagmannsretts dom 23. september 2019 skal behandles i Høyesterett. Anklageprinsippet, den grunnsetning i straffeprosessen som innebærer at domstolens og påtalemyndighetens oppgaver er strengt atskilt. Domstolenes oppgave innskrenker seg til å avgjøre den sak påtalemyndigheten fremmer, og funksjonen opphører hvis saken trekkes tilbake. Domstolen kan heller ikke gå ut over anklagens rammer eller ta stilling til forhold som ikke er brakt inn for retten. Prosessrett er de rettsregler som gjelder for domstolsprosesser.Prosess er i juridisk forstand en betegnelse for det rettsområdet som gir regler om føring av saker ved en domstol eller annet tvisteløsningsorgan.Man skiller mellom straffeprosess, som er regler som blir anvendt i straffesaker, og sivilprosess, som brukes i sivile tvister.. Kilder. Knophs innføring i Norges rett, kapittel om ... I denne boken presenteres endringer i lovgivningen og ny rettspraksis som har kommet til siden Andenæs' Norsk straffeprosess, 4. utgave, ble utgitt i 2009.Johs. Andenæs' Norsk straffeprosess er et standardverk i norsk straffeprosess. Siste utgave kom i 20 Straffeprosess 25 Produkter Strafferett 30 Produkter Sjørett / Transportrett 2 Produkter Utredning fra Straffeprosessutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 20. juni 2014. Avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 3. november 2016. Kjøp 'Straffeprosess' av Ørnulf Øyen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet, Innbundet | 9788245020014 Straffeprosess En viktig målgruppe for boka er juridiske studenter. Fremstillingen skal være egnet som lærebok. Hovedvekten er derfor lagt på temaer som studenter bør ha grundig kjennskap til, mens andre temaer enten ikke behandles eller bare behandles oversiktsmessig. En vesentlig del av ... De straffeprosessuelle inngrep som begås i en straffeprosess må således ikke stride mot Norges folkerettslige fo...