Flerspråklige barn med språkvansker og utviklingsforstyrrelser E-bok


Flerspråklige barn med språkvansker og utviklingsforstyrrelser - Else Jorun Karlsen, Ann Cathrin Gjevikhaug pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-03-30
FORFATTER: Else Jorun Karlsen, Ann Cathrin Gjevikhaug
ISBN: 9788205524293
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,32

FORKLARING:

Boken handler om flerspråklige barn med språkvansker som har sammenheng med Downs syndrom, spesifikke språkvansker/ developmental language disorder og autismespekterforstyrrelser. Forfatterne formidler teori, forskning og ulike kartleggingsmetoder for å ruste barnehagelærere, spesialpedagoger og andre fagpersoner til å oppdage språkvansker hos flerspråklige barn så tidlig som mulig. Med riktig kunnskap kan barnehagepersonalet unngå å forveksle språkvanskene med utfordringer knyttet til barnets flerspråklige bakgrunn. Boka beskriver ulike måter å tilrettelegge barnehagedagen på for at flerspråklige barn med språkvansker kan få oppleve likeverdig deltagelse og selvstendig kommunikasjon med andre barn og voksne i barnehagen.

...re at en del gjennomgripende utviklingsforstyrrelser som autisme, store generelle lærevansker eller psykisk utviklingshemming ofte først kommer til uttrykk gjennom en språkforsinkelse i førskolealder ... De vanligste utviklingsforstyrrelsene - FHI ... ... De første ytringene til flerspråklige barn likner ofte på ytringene til yngre barn. De språklige utfordringene barna har mens de lærer seg andrespråket, kan lett bli forvekslet med utfordringer som er vanlige for barn med språkvansker. Mange barn veksler mellom språkene de kjenner eller mestrer, og det kan gjerne skje i en og samme ytring. eventuelle språkvansker. Jeg ønsker å finne ut hvordan språkvansker hos flerspråklige barn ... Flerspråklige barn med språkvansker og ... ... . Mange barn veksler mellom språkene de kjenner eller mestrer, og det kan gjerne skje i en og samme ytring. eventuelle språkvansker. Jeg ønsker å finne ut hvordan språkvansker hos flerspråklige barn faktisk avdekkes i dag. Teori: Her presenterer jeg teori i forhold til typisk språkutvikling, flerspråklig utvikling, språkvansker og spesifikke språkvansker. Det er et ønske at teorikapitlet skal gi verdifull kunnskap til de som jobber nært ... Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse kalles også autismespekterforstyrrelser eller autismespekterdiagnoser (ASD) og er en samlebetegnelse for en gruppe tilstander karakterisert ved avvik i gjensidig sosialt samspill og kommunikasjon og begrenset stereotyp, repeterende atferd og interesser av ulik alvorlighetsgrad. Logg inn. Cart. 0 Handlekurv Betegnelsen spesifikke språkvansker brukes om barn og unge med uventede og vedvarende språkvansker (Leonard, 2014; Bishop, 2006), som ikke kan forklares med andre former for funksjonsnedsettelse. Spesifikke språkvansker innebærer med andre ord at det er et misforhold mellom språklige ferdigheter og barnets fungering på andre utviklingsområder. Med det menes at det er spesielle typer oppgaver som barn med spesifikke språkvansker har vist seg å streve mye med. De to oppgavetypene som det er best evidens for som kliniske markører er repetisjon av nonsensord og setningsminne (se artikkel om dette på norsk her Melby-Lervåg, 2010; se også Melby-Lervåg & Lervåg 2012; Conti-Ramsden mfl 2001). Over 5 prosent av barnebefolkningen får én eller flere utviklingsforstyrrelser før fylte 12 år. ADHD, epilepsi, autisme og cerebral parese er de vanligste utviklingsforstyrrelsene hos barn. 02 barn I flerspråklIge famIlIer ... ikke snakker norsk med barn og voksne i barnehagen, er det ... noen barn kan av ulike årsaker ha forsinket språkutvikling eller språkvansker. Da må barnehagen og foreldrene samarbeide om hvordan de kan hjelpe barnet, for eksempel ved å få ekstern hjelp til å utrede spesialundervisning. Jeg hadde i utgangspunktet tenkt å studere bare logopeders arbeid med flerspråklige barn med spesifikke språkvansker, men regnet med at det da ville bli vanskelig å finne informanter. Undersøkelsen ble derfor utvidet til å gjelde flerspråklige med språkvansker eller SSV. Flerspråklige barn med språkvansker og utviklingsforstyrrelser av Else Jorun Karlsen , Ann Cathrin Gjevikhaug heftet, 2020, Norsk (bokmål), ... Boken handler om flerspråklige barn med språkvansker som har sammenheng med Downs syndrom, ... Flerspråklighet og språkvansker. Ett stort komplekst tema som innebefatter spesialpedagogikk, psykologi, nevrologi og språkvitenskapen. Dessverre får sistnevnte ikke alltid nok oppmerksomhet og de forskjellige fagområdene kommuniserer nesten ikke med hverandre.-spesifikke språkvansker, tilstand der barn med ellers vanlig utvikling, ikke ... Pernille Hansen har skrevet doktorgradsavhandling om kartlegging av ordforråd hos flerspråklige barn. Gjennom arbeidet har hun vært med å utvikle et verktøy som tar høyde for språklige og kulturelle forskjeller i barns ordforråd, og skal gi sammenliknbare resultater på tvers av språk. Flerspråklige barn og elever er en svært sammensatt gruppe med ulike erfaringer og ferdigheter i språkene de forholder seg til. Tid og kvalitet i erfaringer med språket, både hjemme, i barnehagen og på skolen, innvirker i stor grad på hvordan språkene som barnet lærer, utvikler seg. Energica | Postadresse: Postboks 1900 Sentrum, 0055 Oslo | Besøksadresse: Akersgata 47/49 | Telefon: 21 89 60 60. Ordretelefon åpen hele døgnet / Kundeservice mandag-fredag 08-19. De instrumen...