Sosialt arbeid E-bok


Sosialt arbeid -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-06-26
FORFATTER:
ISBN: 9788215019291
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,86

FORKLARING:

Sosialt arbeid foregår på mange arenaer, og sosialarbeidere møter mennesker i ulike livssituasjoner. Denne innføringsboka presenterer mangfoldet i faget. En rød tråd er det «sosiale» i sosialt arbeid. Forfatterne viser hvordan sosiale grunnverdier og kunnskap kan tas i bruk og omsettes i praktisk handling i møte med ulike brukergrupper.Boka gir en innføring i sosialt arbeid som et samfunnsvitenskapelig fag der teori og praksis utfyller hverandre når faget utøves. Forfatterne plasserer sosialt arbeid i dagens samfunn uten å gi avkall på den faglige arven. Bevissthet om etikk, brukermedvirkning og skjønn er sentralt. Globalisering, teknologi og endringer av ulike mediers betydning er blant temaene som utfordrer det sosiale arbeidet på nye måter, og som gis plass i boka. Dette er en viktig bok for bachelorstudenter i sosialt arbeid, barnevern og velferdsfag, og den er interessant for praktikere, forskere og andre som er opptatt av teori og praksis i sosialt arbeid.

...ng og informere om ulike hjelpetiltak som finnes i samfunnet, som kan være til nytte for brukeren ... Praksisteorier i sosialt arbeid - Universitetsforlaget ... . Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning. Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel allmenne fag, økonomiskadministrative fag og helse- og sosialfag. MI Motiverende samtaler : en praktisk håndbok for sosialt arbeid Barbro Holm Ivarsson , Liria O ... Sosialt arbeid (sosionom) | utdanning.no ... . MI Motiverende samtaler : en praktisk håndbok for sosialt arbeid Barbro Holm Ivarsson , Liria Ortiz , Peter Wirbing Motiverende samtaler, MI, er en evidensbasert samtalemetode som passer i alle sammenhenger hvor man ønsker å stimulere en annen person til å endre sin atferd. Nordisk sosialt arbeid formidler kunnskap og nye innfallsvinkler om sosialt arbeid fra et nordisk perspektiv, og setter søkelys på nordisk velferdspolitikk. Tidsskriftet presenterer metodeartikler, forskningsartikler, artikler fra praktisk sosialt arbeid og fra den sosialpolitiske debatten. Sosialt arbeid er et bredt fagfelt og det er mange interessante emner vi gjerne skulle tatt for oss. Gjennom vår utdanning har vi fått mye generell kompetanse om sosialt arbeid, og gjennom bacheloren ser vi muligheten til å bruke denne kunnskapen, samt å fordype oss i et emne. sosialt arbeid, og det er også slik at andre enn sosi-alarbeidere utfører oppgaver som kan betegnes som sosialt arbeid. Jeg har valgt å studere kvalifiserings-programmet fordi her har brukerne krav på tett indi-viduell og helhetlig oppfølging, noe som er beteg-nende for sosialt arbeid. kvalifiseringsprogrammet er Nasjonal strategi. Bolig for velferd Den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid, Bolig for velferd (2014-2020) samler og målretter den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Å bo godt og trygt er viktig for at vi skal kunne ta utdanning, danne familie, være i arbeid og ta vare på helsen vår. Målsettingen er å gi en helhetlig presentasjon av faget sosialt arbeid. Presentasjonen favner alle nivåer - fra vitenskapsteori, relevante analytiske perspektiver og normative hensyn, til den konkrete praktiske situasjonen hvor sosialarbeidere bistår enkeltindivider, familier, grupper og lokalsamfunn i systematiske endringsprosesser. Fordypningen i sosialt arbeid gir også inngående kjennskap til hva som fremmer og hemmer profesjonell utvikling. Du vil få mulighet til å søke om praksis som del av studiet. Som student vil du i praksis få oppleve spennende utfordringer hvor du vil dra nytte av kompetanse og teoretiske perspektiver du har opparbeidet deg i studieprogrammet....