Vurdering i kroppsøving E-bok


Vurdering i kroppsøving - Kjell Evensen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-05-21
FORFATTER: Kjell Evensen
ISBN: 9788215043036
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,37

FORKLARING:

Kroppsøving skal inspirere til en livslang bevegelsesglede og en helsefremmende, aktiv livsstil. Faget skal bidra til læring gjennom øving og utforsking i et bredt utvalg av aktiviteter. I læreplanen i faget står det at elevene skal få mulighet til å utvikle eget selvbilde og egen identitet. Dette er store ambisjoner og synliggjør at kroppsøving er et læringsfag, ikke et aktivitetsfag! Gjennom teori, forskning og eksempler fra skolehverdagen gjør denne boken rede for utfordringer og muligheter lærere møter i vurderingsarbeid i kroppsøvingsfaget. Boken argumenterer for en formativ vurderingspraksis som øker elevenes læringsutbytte og bidrar til at elevene tar del i sin egen læringsprosess. I samsvar med Fagfornyelsen og læreplanen LK2020 belyser boken aktuelle temaer som dybdelæring, egenvurdering, testing og innsats. Forskning rundt kroppsøvingsfaget peker på store forskjeller i praksis og behovet for å videreutvikle fagets vurderingspraksis. Målgruppe for boken er studenter i kroppsøvingsfaget og lærere som skal undervise etter den nye læreplanen. Primært er boken rettet mot undervisning i ungdomsskolen, men innholdet er også relevant for lærere i barneskolen og i videregåendeskole. Kjell Evensen er lærer med mange års erfaring fra ungdomskolen og underviser i kroppsøving, samfunnsfag og KRLE. Han har videreutdanning innenfor kroppsøving og vurdering for læring. Evensen har arbeidet mye med utvikling av vurderingsfeltet og har også vært involvert i utvikling og implementering av læreplanen LK2020.

...vurdering i kroppsøving. Slik jeg tolker det gir læreplanen og UDIRs veileding til læreplanen konkrete følger for vurderingspraksisen i faget ... Fortsatt karakterer som råder vurderingen i kroppsøving ... . Noen av de mest grunnleggende har jeg kommentert kort her. Testing: Det er ikke grunnlag for å bruke resultater fra fysiske tester som vurderingsgrunnlag. Denne studien har vist at gutter fikk signifikant bedre karakterer i kroppsøving enn jenter. Når forskjellene først og fremst handler om at gutter i større grad oppnår toppkarakterene, blir det argumentert for at en kan stille spørsmål ved om fysiologiske forskjeller mellom kjønnene ivaretas når kroppsøvingslærerne foretar sine vurderinger. Hensikten med vurdering for læring er derimot å hjelpe eleven til faglig fremgang. - I kroppsøvingsfaget har vi omtrent ingen erfaring med h ... Læreplan i kroppsøving (KRO1-03) - Udir ... . Hensikten med vurdering for læring er derimot å hjelpe eleven til faglig fremgang. - I kroppsøvingsfaget har vi omtrent ingen erfaring med hvordan man kan bruke vurdering for læring. Mer langsiktig og helhetlig vurdering kan bidra til et bedre læringsmiljø for kroppsøving. Kroppsøving. Kan du ikke følge den vanlige opplæringen i kroppsøving (gym) skal du få tilrettelagt undervisning så langt det er mulig. Hvis den tilrettelagte opplæringen ikke kan vurderes med karakter, kan du få fritak for vurdering. Det er ganske strenge regler på å få fritak for kroppsøving i videregående skole. Kroppsøving: Hva om vi tok vekk alt press om å være god i idrett? Det er slik forsker Morten Rustad ved Norges idrettshøgskole mener kroppsøving skal være. Sammen med elever og lærere forsker han på hvordan faget blir når fysiske ferdigheter ikke teller. kroppsøving i videregående skole. De nasjonale vurderingskriteriene som før var gjeldende i kroppsøvingsfaget, og som vektla elevers innsats, gjelder ikke lenger. Dette tredelte kriteriesettet, der faktorene 1) kunnskap, 2) ferdighet og 3) innsats og samarbeid vektes likt, er ikke grunnlaget for vurdering i kroppsøving i Kunnskapsløftet ... Kroppsøving er det eneste faget der innsatsen til eleven er en del av grunnlaget for vurdering (Forskrift til opplæringsloven, 2009, § 3-3). Utdanningsdirektoratet (2012) forklarer: Innsats i faget kroppsøving innebærer at eleven prøver å løse faglige utfordringer etter beste evne uten å gi opp, viser selvstendighet og utfordrer egen fysiske kapasitet. vurdering. Videre å forstå elevenes perspektiv på innsatsbegrepet, og deres oppfatning av dens betydning i vurderingen. Samt hvilken betydning innsatskomponenten har for motivasjonen ved faget. Problemstillingen er: Hvordan oppleves innsatskriteriet og vurdering i kroppsøving fra et elevperspektiv? Underveis skal elevene veiledes gjennom «vurdering for læring» med utgangspunkt i sluttkompetansen som ikke hovedsakelig er idrettslige ferdigheter. Forskning viser imidlertid at lærere har problemer med å vurdere annet enn idrettslige ferdigheter når det i hovedsak er tradisjonelle idretter som undervises....