Tilpasset opplæring E-bok


Tilpasset opplæring -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-07-01
FORFATTER:
ISBN: 9788202419011
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,16

FORKLARING:

«Tilpasset opplæring» er et grunnleggende prinsipp som skolen er tuftet på. Boka belyser prinsippet ved å ta for seg forskning i spenningsfeltet skolen som organisasjon, lærerne som leder av elevgruppen og elevenes læringsarbeid. Forfatterne, med sine spesialområder, søker å utforske muligheter og mangfoldet i klasserommet gjennom å speile teori og forskning opp mot praksis. Dette er både innspill til hvordan kunnskapsbasert praksis kan bygges, og bidrag til den faglige diskusjonen i utdanningssystemet. Bokas målgruppe er alle nivåer i utdanningsinstitusjoner, fra forskere i universitets- og høyskolesektoren til lærere og studenter. Til sammen inneholder Tilpasset opplæring ti kapitler som omtaler og diskuterer tilpasset opplæring ut fra forskjellige perspektiver. Kapitlene omhandler mange temaer, fra hva som kjennetegner tilpasset opplæring i et klasserom der læreren leder det mangfoldet en elevgruppe representerer, til diskusjoner om spesialpedagogikk og ordinær undervisning, oppfølging av flerspråklige elever samt tilrettelegging for elever med høyt akademisk potensial. I tillegg blir prinsippet om tilpasset opplæring identifisert som et bærende element i sentrale temaer som vurdering, læringsstrategier, foreldresamarbeid, relasjonen mellom lærer og elev, og ledelse av skolen. Boka er forskernes bidrag til en forskningsbasert kunnskapsutvikling og praksis for bokas målgruppe.

... ikke får den oppfølgingen de trenger, kan de bli lei, umotiverte eller utvikle negativ atferd ... PDF Tilpasset opplæring ... . Tilpasset opplæring handler om skolens arbeid for at du som elev får best mulig utbytte av opplæringen. I opplæringsloven § 1-3. står det at opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningen hos den enkelte eleven, lærlingen eller lærekandidaten.. Tilpasset opplæring kan for eksempel gjelde: opplæring og voksenopplæring. I overordnet del brukes i hovedsak begrepene «elev», «lærer» og «skole» om alle som del ... Tilpasset opplæring - Wikipedia ... . I overordnet del brukes i hovedsak begrepene «elev», «lærer» og «skole» om alle som deltar i opplæring, alle ansatte, alle skoler og alle lærebedrifter. Lærerutdanningene skal bygge på opplæringsloven og gjeldende læreplanverk for grunnopplæringen, herunder overordnet del. Tilpasset opplæring. Alle elever har rett til tilpasset opplæring. Retten til tilpasset opplæring finner du i opplæringslovens kapittel 1. Målet er at alle elever skal lære best mulig ut fra sine evner og forutsetninger. Både elever som har utfordringer og elever som trenger ekstrautfordringer skal ha tilpassede undervisning og oppgaver. Prinsippet om tilpasset opplæring bygger opp under dette målet ved å løfte fram betydningen av ulik kompetanse og ulike erfaringer i fellesskolen (opplæringslovens § 1-3). For det første viser prinsippet til en individog systemorientert forståelse som gir elever en likeverdig tilgang og rett på en aldersadekvat og nivåtilpasset opplæring. Tilpasset opplæring er et skolepolitisk begrep som skoleledere og lærere i flere tiår har forsøkt å tolke og realisere i tjenlig praksis 1 . Mange synes det er vanskelig å få til tilpasset opplæring, som er en formulering politikerne gjerne henter frem når de forventer at skolene skal nå mål om inkludering, sosial utjevning eller økt læringsutbytte. Tilpasset opplæring. En dysleksivennlig skole! Flekkefjord videregående skole oppfyller kriteriene til en dysleksivennlig skole. Dysleksi Norge sertifiserte Flekkefjord videregående skole som "en dysleksivennlig skole" i juni 2017. Tilpasset opplæring har fått mye oppmerksomhet, men vi har fortsatt for lite kunnskap om hva det er og hvordan det kan realiseres. I denne artikkelen skal vi forsøke å klargjøre hva tilpasset opplæring er. elevsiden.no 2004: Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck . Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen. Gjennom masterstudiet kan du velge fordypning i spesialpedagogikk, generell pedagogikk, matematikkdidaktikk, norskdidaktikk og yrkesdidaktikk. Tilpasset opplæring. Artikler. Kronikk Instrumentopplæring forbedret klassemiljøet. Kulturskolelærere underviste tredjeklassinger ved Tordenskjoldsgate skole i ett år. Todda-prosjektet er et eksempel til etterfølgelse for andre skoler. Publisert 10.10 ... Tilpasset opplæring. En av de jeg intervjuet til denne utgaven sa det veldig godt: "Hvem er funksjonshemmet; samfunnet eller individet? Det er samfunnet som har skapt denne funksjonshemmingen ved å ikke tilrettelegge". Vi vil snu dagens situasjon så alle blir gode på å tilpasse opplæringen for de med lærevansker....