Håndtering av legemidler E-bok


Håndtering av legemidler - Lars André Olsen, Eva Kofoed, Lisbeth Ø. Rygg pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-09-04
FORFATTER: Lars André Olsen, Eva Kofoed, Lisbeth Ø. Rygg
ISBN: 9788202567521
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,13

FORKLARING:

Denne boka er skrevet for bachelorstudenter innen sykepleie og andre helseprofesjoner som håndterer legemidler, og som har ansvar for å følge opp pasienter som er under legemiddelbehandling.Forfatterne klargjør og beskriver blant annet: Legemiddelbehandlingen, med de ulike rollene og relasjonene mellom brukeren, den som ordinerer og den som håndterer legemidlene. Herunder er det tverrprofesjonelle samarbeidet og pasientens rett og mulighet til medvirkning, sentralt. Håndteringsprosessen, med alle oppgavene fra ordineringen til en trygg utdeling av legemidlene. Her trekkes spesielt fram det praktiske arbeidet, kvalitetssikring og egenkontroll. Oppfølgingsprosessen, med sykepleie til pasienter som er under legemiddelbehandling. Hvordan virkningen, effekten og de konsekvensene legemiddelbehandlingen har for pasienten, kan følges opp.Boka gir en innføring i sykepleierens ansvar og oppgaver innen legemiddelhåndtering. Praktisk håndtering av legemidler, anvendt farmakologi og oppfølging av pasienter som er under legemiddelbehandling, er sentrale emner.

...klargjøre rammene rundt håndtering av legemidler i barnehager, skoler og skolefritidsordninger ... Legens ansvar - Portfolio ... . En del barn1 som bruker legemidler i det daglige, har behov for bistand til å få tatt Formålet med veilederen er å sikre forsvarlig håndtering av legemidler på barnevernsinstitusjoner slik at rett barn får rett legemiddel på riktig måte til rett tid, og at legemidler ikke kommer på avveie eller er tilgjengelige for uvedkommende. Håndtering av legemiddelavfall, NMD 2014 . Stockholms läns landsting: Guide för handtering ... Håndtering av legemidler i barnehage, skole og ... ... . Håndtering av legemiddelavfall, NMD 2014 . Stockholms läns landsting: Guide för handtering av läkemedelsavfall 28.april 2011. ved alle ledd i avfallshån dterings-kjeden. - Omfatter alt avfall som har vært i kontakt med cytostatika Farlig avfall -Sykehuset må ha egen rutine for oppsamling og retur av farlig avfall. Definisjonen av legemidler er klargjort i legemiddelloven. Rammebetingelsene for håndtering av legemidler klargjøres i forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Formålet med forskriften er å bidra til sikring av riktig og god legemiddelhåndtering. Rutiner for kontroll av legemiddelbeholdning og narkotikaregnskap innebærer å dokumentere innkjøp og uttak av legemidler. For legemidler i gruppe A skal det føres regnskap, der det fremgår hvilke legemiddel som er gitt til hvilken pasient og til hvilken tid. Dokumentasjonen skal oppbevares i minst tre år. Legemidler som omfattes av kravet - informasjon om unntaksliste De nye EU-kravene gjelder for reseptpliktige legemidler med markedsføringstillatelse i EU/EØS til bruk på mennesker. Kravet gjelder ikke reseptfrie legemidler, legemidler til dyr og apotekfremstilte legemidler. 5. Håndtering av legemidler til det enkelte barn 5.1 Generelt Institusjonen bør til enhver tid ha oversikt over hvilke legemidler barna bruker. Institusjonen bør også sørge for at rekvirenten har vurdert hvordan legemidlene skal håndteres når barnet skal bo eller bor på barnevernsinstitusjon. Praktisk håndtering av legemidler, anvendt farmakologi og oppfølging av pasienter som er under legemiddelbehandling, er sentrale emner. (Tekst fra forlaget) Les mer om Håndtering av legemidler. Tilgjengelighet Studiested Betanien. Nye bøker. E-bok: The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods. I en svensk studie av legemiddelforbruket blant 760 eldre på sykehjem 6 var gjennomsnittlig antall legemidler som ble brukt regelmessig 8,6. Andelen personer som brukte minst 10 legemidler regelmessig, var 37%. Når man inkluderte også legemidler som ble tatt ved behov, var det 67% som fikk minst 10 legemidler. Farmakologi. BIND 1. 1 Innledende legemiddellære. Utvikling av legemidler; Håndtering av legemidler. Lover og forskrifter som regulerer håndtering av legemidler Utlevering av hele tabletter/kapsler av proteinkinasehemmere og immunsuppresive legemidler ansees som lav risiko vedrørende eksponering for helsepersonell. Det anbefales at man ikke tar på tablettene/kapslene, ett par hansker anses som tilstrekkelig ved håndtering av disse ( 18 ). Praktisk håndtering av legemidler, anvendt farmakologi og oppfølging av pasienter som er under legemiddelbehandling, er sentrale emner. LES MINDRE Forlagets omtale Forlagets Denne boka er skrevet for bachelorstudenter innen sykepleie og andre helseprofesjoner som håndterer legemidler, og som har ansvar for å følge opp pasienter som er under legemiddelbehandling. Håndtering av legemidler av lærlinger i helsearbeiderfaget. Gjengivelse av dokument fra fylkesmann. Fylkesmannen i Buskerud har i brev av 16.03.16 mottatt din forespørsel i henhold til ovennevnte. Bruk av legemidler utenom godkjent administrasjonsmåte er legens ansvar, legen skal foreskrive administering i sone på kurven/medisinlisten, se avsnittet Dokumentasjon. Utdeling og håndtering av medisiner er samtidig sykepleiers fagområde, og riktig håndtering av legemidler som gis i sonde er derfor også sykepleiers ansvar. Registrer de feilene som avdekkes i dobbeltkontrollen. Det gir bedre k...