Pasientsikkerhet E-bok


Pasientsikkerhet -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-06-25
FORFATTER:
ISBN: 9788215030678
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,56

FORKLARING:

Stadig flere innen helsesektoren arbeider for å unngå pasientskader. Det finnes også stadig mer kunnskap som dokumenterer sammenhengen mellom teori, tiltak og praksis. Likevel er det behov for kontinuerlig fokus på pasienters sikkerhet i møte med helsetjenesten.Denne boken gir deg god innsikt i sikkerhetsarbeidet i norsk helsetjeneste. Den handler blant annet om strukturer for sikkerhet i norsk helsetjeneste, om sikkerhet sett fra pasientens perspektiv, om sikkerhetskultur, om læring og ledelse, om samhandling og pasientoverganger, og om simulering, trening og ulike metoder og verktøy for pasientsikkerhet. Som leser får du presentert praksis fra både spesialist- og primærhelsetjenesten. Boken er skrevet av forskere og spesialister med ulike tilnærminger til pasientsikkerhet. Denne reviderte utgaven er oppdatert med nyere litteratur og faktakunnskap."Pasientsikkerhet - teori og praksis" retter seg mot alle som er opptatt av sikkerhet i norsk helsetjeneste, og er spesielt nyttig for helsepersonell, både ledere, arbeidstakere, studenter, tillitsvalgte, stabsansatte og tilsynsansatte. Bidragsytere:Randi Ballangrud, Inger Johanne Bergerød, Geir Sverre Braut, Kathrine Cappelen, Dagrunn Nåden Dyrstad, Britt Sætre Hansen, Arvid Steinar Haugen, Jørgen Holmboe, Sissel Eikeland Husebø, Kristin Alstveit Laugaland, Anne Karin Lindahl, Hans Rystedt, Spehen J.M. Sollid, Marianne Storm, Elizabeth Reine, Ragnar Rosness, Lene Schibevaag, Siri Wiig og Ingunn Aase.

...det gjelder sykehus, sykehjem, legekontor eller legevakt ... Helsevesenet detaljstyres utenfra - Sykepleien ... . Dette kalles organisasjonens pasientsikkerhetskultur. Pasientsikkerhetskulturen påvirkes av den prioritet ledelsen gir pasientsikkerhet og av den dialog ledelsen har med helsepersonell i frontlinjen. Handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerhet. Klinisk etikk-komité. Klinisk etikk-komité skal bidra til å høyne vår evne til å kunne identifisere, analysere, og om mulig løse etiske problemstillinger knyttet til pasientbehandling. KEK. Kvalitetsindikatorer. Oversikt over kvalitetsindi ... Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og ... ... . KEK. Kvalitetsindikatorer. Oversikt over kvalitetsindikatorer. Helsenorge.no. Kvalitetsregistre Pasientsikkerhet. Pasientsikkerhet er vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangler på ytelser. En pasient skal ikke utsettes for unødig skade som følge av behandlingen de mottar. Behandling av hjerneslag er et innsatsområde i en pasientsikkerhetskampanje kalt «I trygge hender». Pasientsikkerhet. I 2016 fikk Haraldsplass Diakonale Sykehus såkornmidler fra Helse Vest til innføring av forbedringstavler og Lesson Learned - et tverrfaglig kvalitetsforbedringsverktøy. Etter en vellykket pilot på generell medisinsk post dras disse tavlemøtene ut til resten av sykehuset i 2017. Pasientsikkerhet har blitt mer prioritert fra politisk hold. Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil ta tak i problemet ved å innføre pasientsikkerhetsprogrammet i spesialist- og kommunehelsetjenesten (10). Forskningen innen pasientsikkerhet har en Human Factors tilnærming, og har som mål å bidra til forbedring av systemer og prosesser og dermed pasientsikkerhet innen helse- og omsorgstjenesten. Forskningsområder er blant annet pasientsikkerhetskultur og uønskede hendelser, teamarbeid og teamtrening, brukerorientering, interprofesjonelt samarbeid og profesjonskompetanse. Ansvarlig redaktør: Barth Tholens, tlf. 40852179 Sykepleien utgis av Norsk Sykepleierforbund og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær varsom plakaten.Sykepleien er nettsted for 110.000 sykepleiere. pasientsikkerhet og HMS 2018-2020 bygger på indikatorer viser at det er forbedringsbehov på flere føringene fra nasjonale helsemyndigheter om pasientens helsetjeneste i stortingsmeldinger om kvalitet og pasientsikkerhet, tidligere regional strategi for kvalitet og pasientsikkerhet og rammeverk for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Pasientsikkerhet . En viktig oppgave for NPE er å bidra med statistiske data til kvalitetsforbedring og skadeforebyggende arbeid i helsetjenestene. Skriv ut Del Nynorsk | English | 3. juni 2019 Artikler. Her finner du vår artikkelsamling innen temaet pasientsikkerhet ... Les mer om kvalitet og pasientsikkerhet i Helse Sør-øst. Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU) ved Sykehuset Telemark. Sykehuset Telemark har Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (KPU) både i den enkelte klinikk og felles på foretaksnivå. Utvalgene skal arbeide for å fremme kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. 25 sykehjem med tverrfaglige team gjennomførte siste samling i læringsnettverk for ledelse av pasientsikkerhet den 9. mars 2017. Etat for alders og sykehjem og USHT Hordaland har arrangert læringsnettverk for sykehjem i Bergen. Erfaringer viser at ledelsesforankring er avgjørende for å lykkes med pasientsikkerhetsarbeid. panje for pasientsikkerhet. Kampanjen videreføres som et nasjonalt program fra 2014. Vi har der for sett nærmere på hvordan satsninger på pasientsikkerhet er gjennomført i andre land, avgrenset til Australia, Canada, Danmark, England, Skottland, Sverige og USA. Pasientsikkerhet står høyt på den helsepolitiske agen-daen i alle landene. Pasientsikkerhet. Fra tid til annen oppstår det feil og uønskede hendelser på sykehuset. Ved Oslo universitetssykehus registrerer vi dette fortløpende, for lettere å finne årsakene og unngå pasientskader. På den måten kan vi avklare om uønskede hendelser kunne vært unngått. Published 27-04-2020 Deadline: 10-05-2020 Seniorrådgiver (deltid 20%) - Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet Org. nr: 983544622 Stillingsident: 4225269881 Presentasjon av stillingen: Vil du bidra til bedre pasientsikkerhet og jobbe med kvalitetsforbedring i Norge? Vi søker seniorrådgiver (bistilling 20%) som i hovedsak skal arbeide med og videreutvikle hemovigilanssystemet i ... Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet har gleden av å ønske velkommen til Clarion Hotel The Edge i Tromsø 11. og 12. februar 2020. Pasientsikkerhetskonferansen retter seg spesielt mot helsepersonell i sykehusene våre. Velkommen til Extranet! Dette er en webbasert database der du kan registrere og følge resultater av forbedringstiltak, samt utveksle erfaringer med andre som er involvert i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen, I Trygge Hender....