Seksuelle overgrep mot barn E-bok


Seksuelle overgrep mot barn -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-09-05
FORFATTER:
ISBN: 9788215023854
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,74

FORKLARING:

Er du opptatt av å beskytte barn mot seksuelle overgrep? Og av kunnskap om utsatte barns tilfrisknings- og utviklingsfremmende prosesser? Boka gir deg grunnleggende kunnskap om seksuelle overgrep mot barn. Den presenterer også en traumebevisst forståelse som fungerer gjennom mistanke, avdekking, beskyttelse og behandling. Eksemplene er fra skole, barnevern, politi og behandling.Erfarne klinikere, forskere og andre fagpersoner presenterer kunnskap om hva det innebærer for barn å bli utsatt for seksuelle overgrep og hvorfor en traumebevisst tilnærming er viktig i omsorg og behandling. Forfatterne presenterer både teoretiske forståelser, nyere forskning og hvordan møte utsatte barn i praksis.Hjerneforskningen viser at gjentatte krenkelser i tidlig barndom kan føre til endringer i hjernen som påvirker barns utvikling og deres tilknytningssystem, tenkemåte, evne til følelsesregulering og handlingsrepertoar. Det får blant annet betydning for hvordan barna lærer både i skolen og i sosiale sammenhenger. Disse barna trenger ikke bare beskyttelse og god omsorg. De vil profitere på at fokuset flyttes fra en ensidig behandling av symptomer til en forståelse for hvordan slike endringer i hjernen får betydning for det enkelte barn. Forfatterne vektlegger tverretatlig- og tverrprofesjonelt samarbeid, og at det er sammenheng mellom hvordan traumatiserte barn blir møtt av omsorgspersonene hjemme og av profesjonelle i barnehage, skole, barnevern, helsevesen og i politi- og rettsvesenet.Denne boka gir nødvendig kunnskap til helse- og sosialarbeidere, psykologer og lærere om seksuelle overgrep og hvordan møte de utsatte barna. «Boken anbefales.» Tiril Willumsen, «Den norske tannlegeforenings tidende»Siri Søftestad er ph.d. og forsker ved Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet Sykehus og Inger Lise Andersen er klinisk sosionom og seniorrådgiver ved RVTS Sør.De øvrige bidragsyterne er spesialist i klinisk barne-og ungdomspsykologi Heine Steinkopf, spesial...

...skap om hva du må gjøre når det avdekkes ... Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn ... . Seksuelle overgrep mot barn En veileder for hjelpeapparatet M I L J Ø MER K E T 2 4 1 Trykks a k e r 8 0 Sosial - og helsedirektoratet PB.8054 Dep,0031 Oslo Tlf.:24 16 30 00 Faks.:24 16 30 01 www.kursiv.no 10/2003 Hvis noen gjør noen av disse tingene mot deg uten at du vil, eller prøver å gjøre det, er det et seksuelt overgrep. Seksuelle overgrep kan også være handlinger uten fysisk kontakt . Det kan for eksempel være at noen blotte ... Seksuelle overgrep mot barn - Bufdir ... . Det kan for eksempel være at noen blotter seg og viser deg kjønnsorganet sitt på en måte du ikke liker, eller viser deg pornografiske bilder eller film uten at du ønsker det. Politiet kan også hjelpe den som er utsatt for overgrep, med å få hjelp. Slik kan vedkommende forsøke å legge det vonde bak seg. Ring politiet eller snakk med noen du stoler på. Hvis du eller noen du kjenner har opplevd overgrep, ring politiet på 02800. Spør om å få snakke med noen som jobber med seksuelle overgrep mot barn. Redd Barna vil nå ha hele det norske folk med på laget til å bryte tausheten og knuse tabuer. Sammen kan vi alle bidra til å forebygge og bekjempe seksuelle overgrep mot barn og unge i Norge. Barn trenger modige voksne. Modige voksne snakker. Si JEG ER HER på vegne av barn i ditt nabolag, på ditt fotballag og i din by. Studieprogrammet «Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn» er en spesialistutdanning og passer for deg som jobber med barn og unge i ulike profesjoner, som kommer i berøring med tematikken seksuelle overgrep mot barn - det være seg i barnehagen, skolen, barnevernet, helsetjenesten, politi og liknende. § 310. Fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn § 311. Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn § 312. Incest § 313. Søskenincest § 314. Seksuell omgang mellom andre nærstående § 315. Hallikvirksomhet og formidling av prostitusjon § 316. I 2014 la regjeringen frem Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017), "En god barndom varer livet ut". Den inneholder 43 prioriterte tiltak, som er en målrettet innsats for å bekjempe vold og overgrep mot barn og ungdom. Oppsummering Det finnes mange forebyggende tiltak på samfunnsnivå, som for eksempel mediekampanjer, krav om politiattester og pre- og postnatale tjenester, men evalueringen av disse er mangelfull. Hjemmebesøksprogrammer er den mest evaluerte formen for forebygging av fysiske overgrep mot barn. Per dags dato er det kun ett hjemmebesøksprogram som skiller seg ut med positive og vedvarende […] Seksuelle overgrep mot barn er enhver aktivitet av seksuell karakter som involverer barn som på grunn av sin modenhet og/eller funksjonsnivå ikke kan samtykke til aktiviteten...