Risikostyring E-bok


Risikostyring - Terje Aven pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-04-27
FORFATTER: Terje Aven
ISBN: 9788215024110
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,9

FORKLARING:

Vi ønsker ikke ulykker, skader og tap, men all aktivitet medfører risiko. Taper bedriften store summer fordi ledelsen ikke har oversikt over risikoene og vet hvordan disse bør håndteres? Hvordan skal ulike hensyn balanseres?Risikostyring er viktig for så vidt forskjellige områder som mattrygghet, helse, transport, IKT, kraftforsyning, olje- og gassproduksjon, rasfare og terrorfare. Denne boken gir svar på hva risiko er, og hvordan vi kan uttrykke og kommunisere risiko. Leseren får vite hvordan vi skal bestemme hva som er akseptabel risiko, hvordan vi skal forstå og forholde oss til føre-var-prinsippet, og hvordan vi skal forstå og bruke kost-nytte-analyser. Denne reviderte utgaven er oppdatert på utviklingen i risikofaget de senere årene. Nytt stoff om risiko og overraskelser, såkalte sorte svaner, er også lagt til. Boken er rettet mot studenter og kursdeltakere innen risiko- og sikkerhetsfag som trenger å forstå de grunnleggende prinsippene for styring av risiko. Den er også nyttig for personer som arbeider med risikostyring og som trenger oppdatering.

...ing skal en slik risikovurdering foreligge før virksomheten igangsettes ... Hva er risikovurdering? | Digitaliseringsdirektoratet - Difi ... . Risikostyring Statens pensjonsfond utland søker å oppnå høyest mulig avkastning på sine investeringer, med kontrollert risiko. For å gjøre det må fondet identifisere, måle og forvalte risikoen det står overfor. Risikostyringen må bruke ulike modeller og innfallsvinkler. Risikostyring er en beslutningstøtte som skal gjøre styret og ledelsen bedre i stand til å vurdere hvordan virksomheten kan nå sine mål mest mulig effektivt, med trygghet for at tilhørende risiko til enhver tid holdes på et ønsket nivå. For å sikre riktig risikoeksponering må virksomheter etablere kontro ... Risikostyring | Anskaffelser.no ... . For å sikre riktig risikoeksponering må virksomheter etablere kontroller. Helhetlig risikostyring (Enterprise Risk Management) har blitt et buzzword blant norske virksomheter og har kommet for å bli. I dag er det få norske virksomheter som virkelig mestrer dette, ettersom det er utfordrende og komplekst. Vet du egentlig hva "helhetlig risikostyring" (ERM) er? HELHETLIG RISIKOSTYRING I NORSKE SKOG. Temaene som er omhandlet i denne artikkelen, er alle beskrivende for hvordan Norske Skog i dag jobber med helhetlig risikostyring. Norske Skog legger stor vekt på risikostyring. Vi er i en virksomhet hvor vi må ta risiko. Uten risiko, ingen gevinst. Risikostyring og internkontroll. Publisert: 30. august 2016. Tilsynet har vedtatt forskrift om risikostyring og internkontroll. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2009. Forskriften erstatter tidligere forskrift om klargjøring av kontrollansvar, dokumentasjon og bekreftelse av den interne kontroll (internkontrollforskriften). Risikovurdering, risikostyring og avvik. Det er sentralt i HMS-arbeidet å ha rutiner for risikovurdering. For å kunne sette inn målrettede, forebyggende tiltak må bedriften kjenne sin egen risiko. Sammen med avvikshåndtering, utgjør risikovurdering og risikostyring kjernen i det systematiske HMS-arbeidet. Dette er en begrepsbruk som er forankret i den internasjonale standarden ISO 31000 «Risikostyring». ISO/IEC 27001, som dette veiledningsmateriellet baserer seg på, bygger på og refererer til denne overordnede risikostyringsstandarden. E-MRS195 Risikostyring - våren 2021 Søknadsfrist: 15.12.2020 E-MRS150 Terrorismeforebygging og Sikring - høsten 2020 Søknadsfrist: 15.06.2020 Kursportefølje. Bruk jobben som masteroppgave. Klikk her for å se gode eksempler på masteroppgaver. Fikk ny karriere med master i Risikostyring og sikkerhetsledelse. Risikostyring handler om hvordan vi styrer risiko, det vil si hvilke løsninger vi velger og hvilke tiltak vi setter inn for å finne «riktig» risiko, som balanserer ønskene om å skape verdier og å unngå skader og tap. Risikostyring har blitt et naturlig punkt på agendaen både på leder- og styremøter, og vi ser at risikostyring stadig oftere inkluderes som et viktig element i virksomhetenes forskjellige funksjoner. Deloitte tilbyr et bredt utvalg av tjenester for å hjelpe våre kunder med deres utfordringer knyttet til risikostyring. Helhetlig risikostyring (Enterprise Risk Management - ERM) handler om å integrere risikostyring med selskapets øvrige virksomhetsstyring og strategi. Gjennom å etablere et helhetlig rammeverk for identifisere, vurdere, kommunisere og styre risikoer på tvers av virksomheten legges grunnlaget for bedre beslutningsgrunnlag, bedre virksomhetsstyring, og måloppnåelse. "Helhetlig risikostyring er en prosess, gjennomført av virksomhetens styre, ledelse og ansatte, anvendt i fastsettelse av strategi og på tvers av virksomheten, utformet for å identifisere potensielle hendelser som kan påvirke virksomheten og for å håndtere risiko slik at den er i samsvar med virksomhetens risikoappetitt, for å gi rimelig grad av sikkerhet for virksomhetens ... Risikostyring gjør det mulig å kartlegge uønskede hendelser, sannsynlighetsberegne disse uønskede hendelsene og lage en handlingsplan for tiltakene som må implementeres. Våre sider har samlet flere kurs i risikostyring, risikovurdering og risiko, sikkerhet og sårbarhet. Business Assurance Training Quality and operational excellence Risiko og risikostyring i ISO standarder. I dette kurset får du innføring i og praktisk erfaring med risikostyring som verktøy for å k...