Risikostyring E-bok


Risikostyring - Terje Aven pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-04-27
FORFATTER: Terje Aven
ISBN: 9788215024110
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,33

FORKLARING:

Vi ønsker ikke ulykker, skader og tap, men all aktivitet medfører risiko. Taper bedriften store summer fordi ledelsen ikke har oversikt over risikoene og vet hvordan disse bør håndteres? Hvordan skal ulike hensyn balanseres?Risikostyring er viktig for så vidt forskjellige områder som mattrygghet, helse, transport, IKT, kraftforsyning, olje- og gassproduksjon, rasfare og terrorfare. Denne boken gir svar på hva risiko er, og hvordan vi kan uttrykke og kommunisere risiko. Leseren får vite hvordan vi skal bestemme hva som er akseptabel risiko, hvordan vi skal forstå og forholde oss til føre-var-prinsippet, og hvordan vi skal forstå og bruke kost-nytte-analyser. Denne reviderte utgaven er oppdatert på utviklingen i risikofaget de senere årene. Nytt stoff om risiko og overraskelser, såkalte sorte svaner, er også lagt til. Boken er rettet mot studenter og kursdeltakere innen risiko- og sikkerhetsfag som trenger å forstå de grunnleggende prinsippene for styring av risiko. Den er også nyttig for personer som arbeider med risikostyring og som trenger oppdatering.

...ettersom det er utfordrende og komplekst ... Hva er risikovurdering? | Digitaliseringsdirektoratet - Difi ... . Vet du egentlig hva "helhetlig risikostyring" (ERM) er? HELHETLIG RISIKOSTYRING I NORSKE SKOG. Temaene som er omhandlet i denne artikkelen, er alle beskrivende for hvordan Norske Skog i dag jobber med helhetlig risikostyring. Norske Skog legger stor vekt på risikostyring. Vi er i en virksomhet hvor vi må ta risiko. Uten risiko, ingen gevinst. Risikostyring og internkontroll. Publisert: 30. august 2016. Tilsynet h ... Risikostyring | Anskaffelser.no ... . Publisert: 30. august 2016. Tilsynet har vedtatt forskrift om risikostyring og internkontroll. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2009. Forskriften erstatter tidligere forskrift om klargjøring av kontrollansvar, dokumentasjon og bekreftelse av den interne kontroll (internkontrollforskriften). Risikovurdering, risikostyring og avvik. Det er sentralt i HMS-arbeidet å ha rutiner for risikovurdering. For å kunne sette inn målrettede, forebyggende tiltak må bedriften kjenne sin egen risiko. Sammen med avvikshåndtering, utgjør risikovurdering og risikostyring kjernen i det systematiske HMS-arbeidet. Dette er en begrepsbruk som er forankret i den internasjonale standarden ISO 31000 «Risikostyring». ISO/IEC 27001, som dette veiledningsmateriellet baserer seg på, bygger på og refererer til denne overordnede risikostyringsstandarden. E-MRS195 Risikostyring - våren 2021 Søknadsfrist: 15.12.2020 E-MRS150 Terrorismeforebygging og Sikring - høsten 2020 Søknadsfrist: 15.06.2020 Kursportefølje. Bruk jobben som masteroppgave. Klikk her for å se gode eksempler på masteroppgaver. Fikk ny karriere med master i Risikostyring og sikkerhetsledelse. Risikostyring handler om hvordan vi styrer risiko, det vil si hvilke løsninger vi velger og hvilke tiltak vi setter inn for å finne «riktig» risiko, som balanserer ønskene om å skape verdier og å unngå skader og tap. Risikostyring har blitt et naturlig punkt på agendaen både på leder- og styremøter, og vi ser at risikostyring stadig oftere inkluderes som et viktig element i virksomhetenes forskjellige funksjoner. Deloitte tilbyr et bredt utvalg av tjenester for å hjelpe våre kunder med deres utfordringer knyttet til risikostyring. Helhetlig risikostyring (Enterprise Risk Management - ERM) handler om å integrere risikostyring med selskapets øvrige virksomhetsstyring og strategi. Gjennom å etablere et helhetlig rammeverk for identifisere, vurdere, kommunisere og styre risikoer på tvers av virksomheten legges grunnlaget for bedre beslutningsgrunnlag, bedre virksomhetsstyring, og måloppnåelse. "Helhetlig risikostyring er en prosess, gjennomført av virksomhetens styre, ledelse og ansatte, anvendt i fastsettelse av strategi og på tvers av virksomheten, utformet for å identifisere potensielle hendelser som kan påvirke virksomheten og for å håndtere risiko slik at den er i samsvar med virksomhetens risikoappetitt, for å gi rimelig grad av sikkerhet for virksomhetens ... Risikostyring gjør det mulig å kartlegge uønskede hendelser, sannsynlighetsberegne disse uønskede hendelsene og lage en handlingsplan for tiltakene som må implementeres. Våre sider har samlet flere kurs i risikostyring, risikovurdering og risiko, sikkerhet og sårbarhet. Business Assurance Training Quality and operational excellence Risiko og risikostyring i ISO standarder. I dette kurset får du innføring i og praktisk erfaring med risikostyring som verktøy for å kunne prioritere ressurser og aktiviteter for å oppnå mål, og reduserer risiko i større og mindre organisasjoner. Risiko innebærer at hendelser kan inntreffe som har konsekvenser for noe som er av verdi for oss mennesker. Konsekvensene kan være knyttet til for eksempel liv og helse, miljø eller økonomiske verdier. Der er alltid minst ett utfall som oppfattes som negativt eller uønsket. I dagligtalen er det vanlig å bruke risiko i betydningen fare og som et potensial eller mulighet for uønskede ... Risikostyring Å jobbe med risiko består hovedsakelig av to elementer: Risikokartlegging og risikovurdering. Alle norske virksomheter er underlagt Internkontrollforskriften.I §5.6 kreves det at enhver virksomhet må kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Bankene må ta risikostyring mer på alvor - et unikt innsyn i hva Finanstilsynet mener er god operasjonell risikostyring Da er endelig Finanstilsynets oppsummering av sine funn fra tematilsyn innen operasjonell risiko tilgjengelig. Risikostyring er en sentral og viktig del av NCCs virksomhetsstyring. Det er et aktuelt tema, som alltid er til stede i selskaper, funksjoner og enheter over hele gruppen. Tiltak for risikostyring er innbakt i ledernes og enhetenes interne prosesser, og omfatter prosedyrer og retningslinjer som ofte er spesielt utformet med tanke på å redusere risikoene til et minimum....