Helse- og omsorgstjenesteloven E-bok


Helse- og omsorgstjenesteloven - Alice Kjellevold, Karl Harald Søvig, Bjørn Henning Østenstad pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-07-06
FORFATTER: Alice Kjellevold, Karl Harald Søvig, Bjørn Henning Østenstad
ISBN: 9788245011241
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,74

FORKLARING:

Helse- og omsorgstjenesteloven trådte i kraft 1. januar 2012. Fra samme tidspunkt ble kommunehelsetjenesteloven av 1982 og sosialtjenesteloven av 1991 opphevet. Helse- og omsorgstjenesteloven regulerer kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester som ikke er spesialisthelsetjenester. Loven understreker kommunenes helhetsansvar for både helsetjenester og omsorgstjenester. Med omsorgstjenester forstås også slike tjenester som ble benevnt som sosiale tjenester i den opphevete sosialtjenesteloven. Kommunenes ansvar er formulert som et «sørge for»-ansvar. Det er kommunenes plikter som reguleres i loven, mens pasienter, brukere og pårørende sine rettigheter er regulert i pasient- og brukerrettighetsloven. Helse- og omsorgstjenesteloven er således en «plikt-lov» eller en «tjeneste-lov». Boken er inndelt i fire hoveddeler. I del I presenteres loven, dens bakgrunn og begrunnelse samt de sentrale rettskildene. Del II, som er bokens hoveddel, er inndelt i 13 kapitler tilsvarende kapitlene i helse- og omsorgstjenesteloven. Det gis en oversikt over hva som reguleres i det enkelte kapittel, og grundige kommentarer til de enkelte bestemmelser. Innledningsvis i kapittel 9 som regulerer tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning, og kapittel 10 som regulerer tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige, er det gitt viktig bakgrunnsinformasjon om regelutviklingen. Del III består av sentrale, aktuelle artikler som er skrevet av forfatteren og medforfattere. Disse artiklene er tidligere publisert i tidsskrifter. Del IV viser referanser og stikkord. Boken henvender seg til alle som har ansvar for eller arbeider innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten, samt samarbeidspartnere, pasienter, brukere og pårørende. Bokens hovedforfatter er Alice Kjellevold. Hun er professor i helserett ved Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag. Professor Bjørn Henning Østenstad, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, har forfattet bokens del II kapittel 9. Professor Karl Harald Søvig, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, har forfattet bokens del II kapittel 10.

...for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester ... Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 nr. a til d, 3-6 og ... ... . Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet: Helse-og omsorgstjenesteloven har for øvrig en bestemmelseom brukermedvirkning i § 3-10. Denne bestemmelsen gjelder først og fremst ved kommunal planlegging m.v, ikke ved utføring og gjennomføring av det konkrete tjenestetilbud. Tjenestemottakere og potensielle helse og omsorgstjenesteloven kapittel 9, tvang, maler, ... helse- og omsorgstjenesteloven - Store norske leksikon ... . Tjenestemottakere og potensielle helse og omsorgstjenesteloven kapittel 9, tvang, maler, tvang og makt, møre og romsdal Rettstryggleik ved bruk av tvang og makt overfor einskilde personar med psykisk utviklingshemming. Under følgjer malar som vi oppmodar kommunane å nytte når dei skal fatte vedtak om bruk av tvang o... Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 nr. a til d, 3-6 og 3-8 Nederst på denne siden finner du en screencast (podcast) om tjenestene som er nevnt i overskriften. Kommunens ansvar for nødvendige helse- og omsorgtjenester gjelder for personer som oppholder seg i kommunen. Det er altså ikke et krav ... Helse- og omsorgstjenesteloven trådte i kraft 1. januar 2012 med disse unntakene: § 3-5 tredje ledd om kommunens plikt til å sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp - trådte i kraft 1. januar 2016 Helse- og omsorgstjenesteloven Rettigheter og klagemuligheter (Helsetilsynet) Om klagebehandling hos Fylkesmannen Leve hele livet, kvalitetsreformen for eldre (Helsedirektoratet) Fylkesmannen.no Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. korttidsopphold og avlastningsopphold, det vil si pasienter som har fått vedtak om sykehjemsplass etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, og der pårørende har fått vedtak om avlastningstiltak i form av sykehjemsopphold, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6. Helse- og omsorgstjenesteloven er således en «plikt-lov» eller en «tjeneste-lov». Boken er inndelt i fire hoveddeler. I del I presenteres loven, dens bakgrunn og begrunnelse samt de sentrale rettskildene. Del II, som er bokens hoveddel, er inndelt i 13 kapitler tilsvarende kapitlene i helse- og omsorgstjenesteloven. Selv om du vurderes til ikke å trenge øyeblikkelig hjelp, har du rett til å motta nødvendige helse- og omsorgstjenester (primærhelsetjenester) fra kommunen der du bor eller oppholder deg. Hvor grensen går mellom helse- og omsorgstjenester som er og som ikke er nødvendig, er et faglig spørsmål. Helse- og omsorgstjenesteloven gir kommunene plikt til å gi alle som oppholder seg i kommunen et tilbud om nødvendige helse- og omsorgstjenester, jf. hol. § 3-1.Loven gir ikke pasienter og brukere rett til å få tildelt egen bolig, men et viktig formål med helse- og omsorgstjenesteloven er å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven Spesialisthelsetjenesteloven Helsepersonelloven Psykisk helsevernloven Prioriteringsforskriften. Fylkesmannen.no. Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 - uttalelse fra HOD om bestemmelsenes anvendelse for å hindre at personer med psykisk uviklingshemning begår straffbare handlinger. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Sortland kommune 10.9.2013; Taushetsplikt...