Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer E-bok


Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE:
FORFATTER:
ISBN: 9788250411388
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,21

FORKLARING:

... endring i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogn gjer (bilansvarslova) og lov om endring i lov 10 ... Bilansvarslova - (lov om ansvar for skade som motorvogner ... ... . juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) hjemmehørende i vedkommende EØS-land samt nummer på alle forsi-kringspoliser, eller samordne innhenting og spredning av slik informasjon Forslag til lov om endringer i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova) Forslag til lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) Kjøp 'Bilansvarslova, (lov om ansvar for ... Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer ... ... . juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) Kjøp 'Bilansvarslova, (lov om ansvar for skade som motorvogner gjer) av 3. februar 1961, med endringer, sist ved lov av 19. desember 2017 nr. 117 (i kraft 1. januar 2018), samt forskrifter' av Norge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788202593469 Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om endring i lov 3 februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova) i samsvar med eit framlagt forslag. Tilråding frå Justis- og politidepartementet ligg ved. Om lov om endringar i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer 1 Innleiing I proposisjonen vert det gjort framlegg om endringar i bilansvarslova §§ 7 og 10. Etter bilansvarslova § 7 tredje ledd bokstav b har skadeliden vognførar eller passasjer som utgangspunkt ikkje krav på erstatning frå trafikktrygdaren I lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (Bil-ansvarslova) gjøres følgende endringer: § 7 tredje ledd bokstav b skal lyde: visste eller måtte vita at vognføraren var påverka av alkohol eller andre rusande eller døyvande råder. Bilansvarslova (lov om ansvar for skade som motorvogner gjer) m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft 1. oktober 2015) Regjeringa.no skal gje befolkninga innsikt i arbeidet til regjeringa og departementa, og skape engasjement i demokratiske prosessar. Disse direktivene er gjennomført i norsk rett ved bestemmelser i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova) og forskrift 1. april 1974 nr. 3 om trafikktrygd mv. Direktivet medfører ingen realitetsendringer i forhold til de tidligere direktivene og er en ren konsolidering av eksisterende regelverk. Vurdering Stortinget.no inneheld informasjon om saker som Stortinget handsamar, oversikt over møte og høyringar, informasjon om stortingsrepresentantane, omvisingar, læringsspel, kurs med meir. Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (Bilansvarsloven) (Lov av 03.02.1961) kommentarutgave. Nils Nygaard endringar i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova). Det blir gjort framlegg om å oppheve bilansvarslova § 2 andre ledd første punktum. Føresegna fastset at dersom eiuregistrert motorvogn gjer skade og motorvogna ikkje er registreringspliktig etter reglane i vegtrafikklova, går A. om endringer i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova) I I lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova) gjøres følgende endringer skade som motorvogner gjer I I lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer, vert det gjort følgjande endringar: Overskrifta til lova skal lyde: Lov om ansvar for skade som moto rvogner gjer (bilansvarslova). § 7 tredje ledd skal lyde: Skadelidaren kan ikkje få skadebot utan at særle-...