Naturmangfoldloven E-bok


Naturmangfoldloven - Inge Lorange Backer pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2010-11-17
FORFATTER: Inge Lorange Backer
ISBN: 9788215015750
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,70

FORKLARING:

Loven gir nye virkemidler for å kunne ta vare på natur også utenfor verneområdene.Naturmangfoldloven avløser naturvernloven, og gjør endringer i en rekke andre lover. Ivaretakelse av naturens mangfold er et av kjernområdene innenfor miljøpolitikken. Samtidig er det spesielt komplekst og krevende fordi det forutsetter en helhetlig politikk på tvers av sektorene. Naturmangfoldloven vil være den felles grunnleggende juridiske plattformen. Loven legger til rette for et helhetlig, langsiktig og forpliktende juridisk grunnlag for bærekraftig bruk og vern av naturens mangfold. Loven følger opp biomangfoldkonvensjonen som er den sentrale konvensjonen for bærekraftig bruk og vern av naturens mangfold.Forholdet mellom naturmangfoldloven og enkelte sentrale areal- og ressurslover som ny plandel av plan- og bygningsloven og havressursloven er avklart under arbeidet. Forslaget til ny naturmangfoldlov og endringene i de andre lover legger opp til en felles tilnærming og samordning av regelverk som berører naturens mangfold.

...ging av veganlegg og i forbindelse med drift og vedlikehold av vegnettet ... Naturmangfold - Sabima - Hvordan stanser vi tapet av ... ... .Gode løsningerStatens vegvesen legger vekt på å finne god Naturmangfold, også kalt biologisk mangfold, biomangfold eller biodiversitet, er summen av mangfoldet i naturen.Det vil si forskjellene innenfor en art, mellom alle artene og mellom økosystemene de lever i. Artsmangfold er antallet arter og bredden av arter.. Genetisk mangfold er variasjonen innenfor en art. Et eksempel: Det finnes mange ulike sorter tomater. Naturmangfoldloven ... Naturmangfoldloven - Frogn ... . Et eksempel: Det finnes mange ulike sorter tomater. Naturmangfoldloven avløser naturvernloven, og gjør endringer i en rekke andre lover. Ivaretakelse av naturens mangfold er et av kjernområdene innenfor miljøpolitikken. Samtidig er det spesielt komplekst og krevende fordi det forutsetter en helhetlig politikk på tvers av sektorene. Naturmangfoldloven gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen, slik at naturen som grunnlag for menneskets virksomhet og utfoldelse ivaretas. Dette skjer gjennom forvaltning av lokale bestander, arter, områdevern, fremmede organismer, utvalgte naturtyper og leveområder for prioriterte arter. Loven er relevant for alle prosjekter som berører naturmangfold i forbindelse med ... Naturmangfold er omtalt i Naturmangfoldloven, som beskriver hvordan bærekraftig bruk og vern skal ta vare på vårt biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold, og omfatter således mer enn biologisk mangfold.Norsk forvaltningspraksis tilsier at naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Lovene, særlig naturmangfoldloven, er verktøy som skal hjelpe oss med dette. Kommunene har gjennom plan- og bygningsloven hovedansvaret for å disponere arealene i Norge. Dette er en viktig og sentral rolle i arbeidet med å ivareta naturmangfoldet. Naturmangfoldloven §§ 8, 9 viser til behovet for kunnskapsgrunnlag og vektlegging av føre-var-prinsippet ved offentlige beslutninger. Med bakgrunn i disse bestemmelsene og hensynet til klippeblåvingen i området, mener Miljøverndepartementet det må gjennomføres en kartlegging og utredning av det aktuelle økologiske Naturmangfoldloven kap. II skal sørge for at natur er en premiss i all myndighetsutøving og at natur ikke ses isolert men i sammenheng på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Målet med kurset var å gi saksbehandlere innsikt i hvordan bestemmelsene i naturmangfoldloven skal ivaretas i saksbehandling og vedtak. Naturmangfoldloven og miljøvern. Naturmangfoldloven gir bedrifter et objektivt erstatningsansvar for skade på naturen. Det vil si at du er ansvarlig for miljøskader, enten du kan klandres eller ikke. Du kan dessuten bli ansvarlig hvis du ikke i tilstrekkelig grad har prøvd å unngå en skade. Naturmangfoldloven åpnet for forslag om Preikestolenområdet som nasjonalpark. Den nye naturmangfoldloven som ble vedtatt av Stortinget i juni 2009 åpnet for å etablere nasjonalparker på privat grunn. Naturvernforbundet foreslo straks en slik ny nasjonalpark for å ta vare på unike natur- og kulturverdier Preikestolenområdet, Rogaland. Naturmangfold er i naturmangfoldloven § 3 bokstav i) definert slik: «naturmangfold: biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning» For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldloven § 7 at «prinsippene i naturmangfoldloven Kjøp 'Naturmangfoldloven, med forskrifter, lov 19 juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold, sist endret ved lov 11 mai 2017 nr. 26 fra 1 januar 2018' av Norge. Kunnskapsdepartementet fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788245086805 Her finner du Naturmangfoldloven. Ettersom lover kan endre seg kan det være lurt å sjekke lovdata.no for å få en oppdatert versjon....