Lov om sikring av brønner av 31. mai 1957 nr. 1 E-bok


Lov om sikring av brønner av 31. mai 1957 nr. 1 -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE:
FORFATTER:
ISBN: 9788250411197
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,55

FORKLARING:

...er. Lov om sikring av brönner m. v. av 31 ... Konsesjonsvilkår om arealavståelse til friluftslivsformål ... ... . mai 1957 tilsikter å hindre at barn drukner i åpne brönner. Lovreglene om sikring av hund er følgende: Lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 52 (båndtvangstid): «I områder åpne for alminnelig ferdsel kan eier eller besitter la hund løpe løs bare når den følges på forsvarlig måte. Jakthundtrening og dressur kan likevel bare foregå med samtykke av grunneier og de bruksberettigede. Lov om bygningsvesenet LOV-1924-02-22 nr ... Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) - regjeringen.no ... . Lov om bygningsvesenet LOV-1924-02-22 nr 0000 Opphevet Tittel: Lov om bygningsvesenet Vi Haakon, Norges Konge, gjør vitterlig: at Oss er blitt forelagt Stortingets beslutning, av 7 februar 1924 sålydende: 1 1 Last ned Lov om sikring av brønner av 31. mai 1957 nr. 1 Last ned ISBN: Format: PDF Filstørrelse:24.49 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Grøndahl og Dreyer) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon. Last ned e-bok ny norsk Lov om sikring av brønner av 31. mai 1957 nr. 1 Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Jeg finner innledningsvis grunn til å si noen ord om den betydning som de offentligrettslige regler om sikring av brønner m.m. har for saken. Frem til 1997 gjaldt brønnloven av 31. mai 1957 nr. 1 med forskrifter. Reglene ble da videreført i plan- og bygningsloven § 83 med forskrifter. Lov nr. 7 om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven), lov av 19. juni 1969 nr. 71 om skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer, lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt, og lov av 1. juni 1984 nr. 38 om avsetning til konsolideringsfond for næringsdrivende selskaper og innretninger, datert 28. februar 1986. 5. Lov 14. juni 1935 nr. 1 i henhold til konvensjonen mellem Norge og Finland om fløtning i Pasvik av 14. februar 1925 oppheves. 6. Lov 29. mai 1953 nr. 3 om hittegods endres slik: § 1 annet ledd skal lyde: 1. Sammendrag 1.1. Generelt . Regjeringen legger i proposisjonen fram forslag til ny jordlov og oppheving av gjeldende jordlov. Det foreslås også endringer i bo- og driveplikten i lov av 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten og lov av 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon. Ny lov § 28-6 som stiller krav til sikring av brønner og dammer, har ikke hjemmel for forskrifter. En nærmere utdyping av kravene i loven kan i stedet gis i veiledning til loven. På sikt kan det imidlertid bli behov for at kravene tydeliggjøres i forskrift, hvis det er usikkerhet knyttet til om sikkerhetsnivået etter gjeldende § 83 med forskrifter er videreført. 1: Lov 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven 1974) § 9. Loven er opphevet, og forkjøpsbestemmelsen er videreført i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. (konsesjonsloven 2003) § 11. 2 § 31-1. Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk § 31-2. Tiltak på eksisterende byggverk § 31-3. Sikring og istandsetting. Frakobling av vann- og avløpsledning § 31-4. Pålegg om dokumentasjon og utbedring § 31-5. Pålegg om og forbud mot riving § 31-6. Bruksendring og riving av bolig § 31-7. I. Sjøloven av 20. juli 1893 er som kjent under revisjon i nordisk lovsamarbeid. I Lov og Rett 1967 s. 273 flg. er det gitt en oversikt over de endringer som hadde funnet sted ved lov nr. 8 av 17. juni 1966 og som særlig gjaldt reglene om skipsføreren, felleshavari, sjøforklaring og sjørettsskjønn. 1 Revisjonsarbeidet har fortsatt gått sin gang, og ved lov nr. 13 av 7. april 1972 er det ... Ved lov av 12. juni 1964 (nr. 4) er det gjort viktige endringer i reglene om begrensning av rederansvaret. Samtidig er reglene om fordeling av bergelønn og assistansegodtgjørelse og en rekke av bestemmelsene i strandingsloven revidert. Endringene er — bortsett fra strandingsloven — foretatt etter forslag fra Sjølovkomitéen (jfr. dens Innst. 6 NUT 1957:3 Rådsegn 2, side 17 7 Lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker. 8 Øystein Knudsen, Innføring i ekspropriasjons- og skjønnsrett, 1997 Oslo, side 102. 9 NUT 1957:3 Rådsegn 2, side 31. 10 Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister. Er...