Luganokonvensjonen E-bok


Luganokonvensjonen - Gaute Kristian Gjelsten pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE:
FORFATTER: Gaute Kristian Gjelsten
ISBN: 9788215023564
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,48

FORKLARING:

Kommentarutgaven til Luganokonvensjonen gir grundige kommentarer til konvensjonens enkelte artikler. Luganokonvensjonen gir regler om domsmyndighet og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker med tilknytning til statene som er tilsluttet konvensjonen. Konvensjonen er inntatt i lovsamlingen etter tvisteloven og er en slags fortsettelse av denne, med regler for saker som er grenseoverskridende, altså med tilknytning til mer enn et land. Luganokonvensjonen gjelder som norsk lov.

...kommersielle saker med tilknytning til statene som er tilsluttet konvensjonen ... PDF Adgangen til å fremsette direktekrav - jus.uio.no ... . Konvensjonen er inntatt i lovsamlingen etter tvisteloven og er en slags fortsettelse av denne, med regler for saker som er grenseoverskridende, altså med tilknytning til mer enn et land. Luganokonvensjonen 2007 avspeglar dessutan EF-domstolen si stilling som øvste domstol til å tolke Brussel 1 og Luganokonvensjonen 2007. Komiteen viser til at korkje Luganokonvensjonen 1988 eller 2007 er ein del ... PDF Konvensjon Om Domsmyndighet Og Om Anerkjennelse Og ... ... . Komiteen viser til at korkje Luganokonvensjonen 1988 eller 2007 er ein del av EØS-avtalen, men at konvensjonen er eit viktig supplement til dei materielle rettar og plikter som følgjer av EØS-avtalen. Universitetsforlaget utvikler og utgir faglitteratur av høy kvalitet. Forlaget har en ledende posisjon, og våre forfattere er blant landets fremste på sine fagfelt. Luganokonvensjonen gjelder som norsk lov. LES MINDRE Forlagets omtale Forlagets Kommentarutgaven til Luganokonvensjonen gir grundige kommentarer til konvensjonens enkelte artikler. Luganokonvensjonen gir regler om domsmyndighet og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker med tilknytning til statene som er tilsluttet konvensjonen. Luganokonvensjonen gir avgjørelsene rettskraft og tvangskraft med noen få restriktive unntak som er uttømmende angitt i henholdsvis artikler 34 og 35, jf. artikkel 45. Bakgrunnen for at listen i artikkel 34 og 35 er uttømmende og restriktiv, er at Luganokonvensjonens system bygger på prinsippet om gjensidig tillit blant medlemsstatene, 3 Ot.prp. nr. 89 (2008-2009). Luganokonvensjonen bygger på Brusselskonvensjonen om samme tema, som gjelder mellom EF land. Brusselskonvensjonen ble omdannet i en forordning (44/2001), som erstattet Brusselskonvensjonen med unntak for Danmark. Romakonvensjonen er en internasjonal traktat for å verne rettighetene til utøvende kunstnere, fonogramprodusenter (produsenter av lydopptak) og kringkastingsvirksomheter. Traktaten berører ikke opphavsmennenes rett til verkene som blir fremført, innspilt eller kringkastet, men gir den utøvende kunstneren krav på vern for fremføringen, fonogramprodusenten for innspillingen, og ... Luganokonvensjonen 2007, som EU og EFTA-landene er tilsluttet, gir blant annet regler om at dommer avsagt i internasjonale forhold i en konvensjonsstat skal anerkjennes og kunne tvangsfullbyrdes i de andre medlemstater. Det er kun EU, ikke det enkelte medlemsland, som er tilsluttet Luganokonvensjonen. Luganokonvensjonen inneholder regler om hvorvidt en utenlandsk dom skal være tvangskraftig i mottakerstaten. Dette innebærer at reglene i Luganokonvensjonen om tvangskraft for utenlandsk ... 25.04.2000, Kjæremålssak jnr. 344/1999, lnr, 21B/2000 Luganokonvensjonen artiklene 1, 6 (4) og 16 (1) (a) Mabel Jakobsen (Advokat Nils-Henrik Pettersson) mot 1. Bob Nilsen, 2. Heide K. Ask Sähle Nilsen (Advokat Yngve von Ahnem) 1 1 Innledning 1.1 Avhandlingens tema Det overordnede temaet for avhandlingen er rekkevidden av adgangen til å fremsette direkte-krav i kontraktskjeder, det vil si tilfeller hvor det foreligger kontrakter i flere ledd. Luganokonvensjonen artikkel 27 nr. 2." (25) Etter utvalgets syn har lagmannsretten her bygd på en uriktig forståelse av forholdet mellom tvistelovens regler om litispendens i § 18-1, jf. § 18-2 annet ledd, sammenholdt med Luganokonvensjonen artikkel 27, og tvistelovens regler om negativ materiell rettskraft på Luganokonvensjonen av 2007 har erstattet Konvensjonen om domsmyndighet og fullbyrding av dommer i sivile og kommersielle saker vedtatt i Lugano 16. september 1988 (Luganokonvensjonen 1988). Konvensjonen er gjort til en del av ...