Lov om universiteter og høgskoler av 12. mai 1995 nr. 22 E-bok


Lov om universiteter og høgskoler av 12. mai 1995 nr. 22 -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE:
FORFATTER:
ISBN: 9788250416161
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,14

FORKLARING:

...skoler. Ny lov om universiteter og høyskoler trer i kraft 1 ... Ot.prp. nr. 65 (2002-2003) - regjeringen.no ... . august 2005. Fra samme tid oppheves lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler og lov 11. juli 1986 nr. 53 om private høyskoler. www.regjeringen.no Lov om endring av lov om universiteter og høgskoler av 12. mai 1995 nr. 22 Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Fastsatt av utdannings- og forskningsdepartementet 1. juli 2002 med hjemmel i lov 28. juni 2002 om endringer i l ... Lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om ... ... . juli 2002 med hjemmel i lov 28. juni 2002 om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell, romertall II. § 1 Virkeområde Denne forskriften gjelder for statlige universiteter og høgskoler som omhandlet i lov om ... Om lov om endring i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler 2.1.3 Departementets høringsnotat Departementet utarbeidet et høringsnotat, som ble fulgt av utkast til lovbe-stemmelser. Dette ble sendt på høring til universiteter og høgskoler, ulike rådsorganer, fylkeskommunene, de statlige utdanningskontorene og organi- Om lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell - Styret får myndighet til å regulere adgangen til det enkelte studium innen-for de rammer og mål som gis av overordnet myndighet. - Styret får utvidet adgang til selv å fastlegge kompetanse- og oppgaveforde- Om lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell Tilråding fra Utdannings- og forskningsdepartementet av 15. mars 2002, godkjent i statsråd samme dag. Om lov om endringer i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler Tilråding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet av 21. mai 1999, godkjent i statsråd samme dag. Les dokumentet Retten til å tildele graden æresdoktor er hjemlet i Lov av 12. mai 1995 nr. 22 Om universiteter og høgskoler. Det heter der i §45.2:"En institusjon som har rett til å gi doktorgrad, kan på de samme fagområder tildele graden æresdoktor (doctor honoris causa) for betydningsfull vitenskapelig innsats eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen". Fastsatt av Kollegiet ved NTNU 14. juni 2000 med hjemmel i forskrift av 19. juni 1997 nr. 1099 om eksamen ved NTNU § 27, jf. lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler § 50 nr. 6. § 1. Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder studier som fører fram til graden candidata/candidatus magisterii, men som ikke leder fram til ... Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser. om endring av § 57 nr. 3 eller ny § 57a. Komiteens tilråding Komiteen viser for øvrig til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt vedtak til lov om endringer i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler. I. I lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler gjøres følgende endringer: Ny § 2a skal ly...