Tvisteloven E-bok


Tvisteloven - Tore Schei, Arnfinn Bårdsen, Dag Bugge Nordén, Christian H.P. Reusch, Toril M. Øie pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-08-16
FORFATTER: Tore Schei, Arnfinn Bårdsen, Dag Bugge Nordén, Christian H.P. Reusch, Toril M. Øie
ISBN: 9788215022291
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,3

FORKLARING:

Tvisteloven representerer den største alminnelige prosessreformen på nær 100 år. I dette verket kommenteres hver enkelt paragraf i loven.Tvisteloven bygger på grunnleggende prosessprinsipper i Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 6, og har fokus på en sakstilpasset behandling og en dommerstyrt prosess. Den har nye regler om mekling, om behandling av mindre krav og om gruppesøksmål. Systematikken er ny, og det introduseres en rekke nye begreper.Forfatterne kommenterer hver enkelt paragraf i loven, blant annet i lys av den omfattende rettspraksis som er kommet til etter at den trådte i kraft. Etter hver bestemmelse er det tatt inn henvisninger til relevante forarbeider og til korresponderende bestemmelser i tvistemålsloven. I tillegg har forfatterne utarbeidet to lovspeil. Det ene gir en samlet oversikt over samtlige bestemmelser i den nye loven og hvilke bestemmelser de tilsvarer i den gamle loven. Det andre tar utgangspunkt i den gamle loven og viser hvor tilsvarende paragrafer er å finne i den nye loven. Målgruppe for boken er alle som har behov for å sette seg inn i tvisteloven, og de som trenger et oversiktlig oppslagsverk i sivilprosess.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

...er «klart at anken ikke vil føre fram» ... PDF Hva menes med "rettskrav" i tvisteloven § 1-3 første ledd? ... . Forfatteren mener at bestemmelsen har lite i norsk rettspleie å gjøre og ... Søksmålsvarselet ble innført med tvisteloven av 2005 (tvisteloven § 5-2), og hensikten var å gi et varsel til den som kunne bli saksøkt slik at denne kunne ta stilling til kravet før søksmålet var et faktum. Ved at det ble gitt varsel trodde man at flere tvister kunne bli løst utenfor domstolene. Tvisteloven § 6-10 regulerer forliksr ... Tvisteloven | Informasjon om Lov om mekling og rettergang ... ... . Tvisteloven § 6-10 regulerer forliksrådets adgang til å avsi dom, herunder fraværsdom. Tvisteloven § 6-10 (1) Forliksrådet kan avsi dom hvis begge parter samtykker. (2) Gjelder saken formuesverdier med tvistesum under kr 125 000, kan forliksrådet avsi dom når en av partene ber om det. (3) Etter begjæring fra klageren kan forliksrådet dessuten avsi dom … Tvisteloven § 1-3 er et domstolskapt rettsområde med utallige avgjørelser, hvor det ikke alltid har vært entydig praksis.2 Derfor vil det være gunstig å få en oversikt over dette for å kunne avgjøre når et slikt vilkår er oppfylt. Videre er dette temaet også aktuelt, da ikrafttredelsen av den nye tvisteloven Tvisteloven § 1-3 angir vilkårene for å reise sak for domstolene. Det må foreligge et «rettskrav», i tillegg til tilstrekkelig «aktualitet» og «tilknytning». Vilkårene utgjør absolutte prosessforutsetninger, det vil si at domstolene av eget tiltak må prøve om betingelsene er oppfylt. I utgangspunktet er vilkårene kumulative, men det kan i grensetilfeller foretas en helhetsvurdering. Hovedregelen etter tvisteloven § 20-2 første ledd er at den part som har vunnet saken, har krav på full erstatning for sine sakskostnader fra motparten. Saken er etter tvisteloven § 20-2 annet ledd vunnet hvis parten har fått medhold fullt ut eller i det vesentlige, eller hvis motpartens sak er avvist eller hevet fordi den er frafalt eller ikke hører under domstolene. Tvisteloven opererer med ulike kategorier av bevismidler. Kategorien «realbevis», jf. tvl. § 26-1, omfatter underkategoriene «personer» og «gjenstander». Dokumentbevisene sorterer under sistnevnte. Begjæringer om bevistilgang er oftest rettet mot dokumenter, og det er også der rettspraksis er rikholdigst. Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) av 17. juni 2005 spesifiserer rettergangsmåten i sivile saker ().Loven erstattet Tvistemålsloven fra 1915 da den ble satt i kraft 1. januar 2008.. Den nye loven vektlegger en mer effektiv rettsprosess i domstolene og den har blant annet egne bestemmelser om saksbehandlingen av krav under kr. 125 000, såkalt småkravsprosess. Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin. Camilla Bernt, Meklerrollen ved mekling i domstolene, Fagbokforlaget 2011 ISBN: 978-82-450-1106-7 Camilla Bernt, "Tilknytningskravet for rettslig interesse i privatrettslige forhold" i Lov og Rett nr. 3 2011 s. 142-158 ISSN 1504-3061. Camilla Bernt, Meklerrollen ved mekling i domstolene.Avhandling for graden ph.d., Universitetet i Bergen 2010 Tvisteloven representerer den største alminnelige prosessreformen på nær 100 år. I dette verket kommenteres hver enkelt paragraf i loven. Tvisteloven bygger på grunnleggende prosessprinsipper i Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 6, og har fokus på en sakstilpasset behandling og en dommerstyrt prosess. Etter tvisteloven § 14-2 har alle krav på innsyn i rettsbøker, rettsmeklingsprotokoller, rettsavgjørelser og sakskostnadsoppgaver. Stevninger og tilsvar er ikke omfattet av innsynsretten etter loven, men partene kan velge å gi kopi av dette til hvem de vil. Det er derfor en god ide å be partene direkte om en slik kopi. Det er en… Samlet av Juridisk bibliotek i Oslo. Juridisk bibliotek i Oslo samler og presenterer oversettelser som er utarbeidet i departementene, i andre offentlige institusjoner og i næringslivsorganisasjoner. (1) I søksmål om rettigheter eller plikter etter denne lov gjelder domstolloven og tvisteloven, med de særregler som går fram av dette kapittel. (2) I forbindelse med søksmålet kan retten også behandle krav om oppgjør av lønn og feriepenger. Med utgangspunkt i tvisteloven av 2005, skal studenten kunne anvende reglene om allmennprosess og småkravsprosess i tingretten, med særlig vekt på. vilkår for å reise sak, slik som kravene til søksmålsgjenstand, søksmålssituasjon og tilknytning, partsevne og prosessdyktighet, forutgående forliksrådsbehandling Kjøp 'Tvisteloven, (lov av 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister), kommentarutgave, bind II, §§21-1 til 37-3' av Tore Schei fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 9788215022291...