Internasjonalt strafferettslig samarbeid E-bok


Internasjonalt strafferettslig samarbeid - Anne Grøstad pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-05-26
FORFATTER: Anne Grøstad
ISBN: 9788202668112
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,4

FORKLARING:

Gjensidig rettslig bistand mellom stater er ikke noe nytt fenomen, men de senere årenes internasjonalisering har medført at samarbeid mellom statene er nødvendig i stadig flere straffesaker. I Internasjonalt strafferettslig samarbeid omtales den praktiske fremgangsmåten for slikt samarbeid, samt de konvensjoner og regelverk som er av størst betydning for samarbeidet.Bokens hovedtema er bevisinnhenting i utlandet til bruk i norske straffesaker og bevissikring i Norge til bruk i utenlandske straffesaker. Videre behandles blant annet overføring av saker og enkelte spørsmål knyttet til saker om overføring av fullbyrding av straffereaksjoner. Det gis dessuten en oversikt over gangen i saker om utlevering og overlevering av personer.Internasjonalt strafferettslig samarbeid har en praktisk tilnærming, og er særlig rettet mot domstolene, påtalemyndigheten og advokater som behandler saker om rettslig bistand i straffesaker.

...er et resultat av dette oppholdet. Læreplan i valgfaget internasjonalt samarbeid (ISA1-01) Gyldighet Gjeldende læreplan Læreplan i valgfaget internasjonalt samarbeid (ISA1-01) Gjelder fra: 01 ... Internasjonalt samarbeid - Delta ... .08.2012 Gjeldende; Språk English; Last ned Læreplan i valgfaget internasjonalt samarbeid (ISA1-01) - bokmål: .WORD.ODT.PDF; Skriv ut Denne siden; Alle sider ... Internasjonalt samarbeid er viktig for å fremme menneskerettigheter og demokratibygging. Stortingspresidenten - besøksutveksling Stortingspresidenten representerer Stortinget offisielt i utlandet, leder delegasjoner fra Stortinget til andre lands nasjonalforsamlinger og mottar an ... Internasjonalt samarbeid - stortinget.no ... . Stortingspresidenten - besøksutveksling Stortingspresidenten representerer Stortinget offisielt i utlandet, leder delegasjoner fra Stortinget til andre lands nasjonalforsamlinger og mottar andre lands nasjonalforsamlingers presidenter til offisielle besøk. Partene skal samarbeide med hverandre i samsvar med bestemmelsene i aktuelle internasjonale avtaler om internasjonalt strafferettslig samarbeid eller ordninger avtalt på grunnlag av ensartet eller gjensidig lovgivning, og i samsvar med nasjonal lovgivning, i den størst mulige utstrekning med henblikk på etterforskning og forfølgning av straffbare forhold fastsatt i samsvar med denne ... De Forente Nasjoners organisasjon for undervisning, vitenskap og kultur, UNESCO, har som hovedmål å fremme internasjonalt samarbeid for en kultur for fred og en bærekraftig utvikling. UNESCO jobber gjennom fem programområder: utdanning, naturvitenskap, samfunnsvitenskap, kultur, og kommunikasjon og informasjon. Internasjonalt strafferettslig samarbeid. Anne Grøstad, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, hadde høsten 2019 et forskningsopphold i prosjektet politi- og påtalerett. Boken er et resultat av dette oppholdet. Bakgrunnen for utviklingen av et internasjonalt strafferettslig system er først og fremst ver- ... kerhetsråd, mens ICC ble opprettet gjennom utarbeidelse av vedtekter etter et samarbeid mel-lom 160 land, og er nå ratifisert av 122 land, noe som gjør både tolkningen av vedtektene, Vi skal se på hva som kjennetegner internasjonal terrorisme, og vi vil at du skal reflektere over de forskjellige årsakene til terrorisme. Et annet emne som blir tatt opp i sammenheng med konflikter, er menneskerettighetene og brudd på disse rettighetene. For å løse konflikter må det ofte internasjonalt samarbeid til. Internasjonalt samarbeid Kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . velge tema, hensiktsmessig kommunikasjonsteknologi og språk tilpasset formålet; etablere kontakt med enkeltelever eller grupper; planlegge, produsere og kommunisere innhold; benytte grunnleggende regler for nettvett, personvern, opphavsrett og ytringsfrihet Forskrift om internasjonalt straffesakssamarbeid Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. desember 2012 med hjemmel i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 46, § 48, § 164 og § 190, lov 13. juni 1975 nr. 39 om utlevering av lovbrytere m.v. § 23b, § 24a og § 28, samt lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 62 og § 216a. Int...