Forvaltningsskjønn og domstolskontroll E-bok


Forvaltningsskjønn og domstolskontroll - Olav Haugen Moen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-12-10
FORFATTER: Olav Haugen Moen
ISBN: 9788205523760
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,8

FORKLARING:

Boken belyser forvaltningsskjønnet fra lovgivers, forvaltningens og domstolenes perspektiv. Boken gir en inngående analyse av hva domstolene anser seg kompetente til å prøve, og hvilken prøvelsesintensitet som utøves innenfor kompetansen. Herunder gis en gjennomgang av den såkalte «myndighetsmisbrukslæren». Skjønnsutøvelse og domstolskontroll settes i en videre kontekst, der så vel konstitusjonelle som folkerettslige føringer trekkes inn. Utviklingen av et europeisk forholdsmessighetsprinsipp reiser nye spørsmål om skjønnsutøvelse og domstolskontroll. Forfatteren diskuterer hvilken plass forholdsmessighetsbetraktninger har i alminnelig norsk forvaltningsrett i dag. I lys av blant annet grunnlovsendringene våren 2014 diskuterer forfatteren om vi er på vei bort fra det som så langt har stått som et aksiom i forvaltningsretten: lovgiverviljen som den styrende rettesnor for domstolskontrollen.

...le rekkevidden av læren. I del 3 kommer en kort beskrivelse av gangen i en ligningssak ... Ny utbyggings-smell for Oslo kommune - Rett24 ... . I del 4 kommer hoveddelen, hvor domstolskontroll med ligningsvedtak som bygger på skjønn behandles. Forvaltningsvedtak som er bygget på fritt skjønn er endelig og unntatt fra domstolskontroll, mens lovbundet skjønn kan overprøves av domstolene. Grensen mellom disse er ikke skarp. ... Når forvaltningen utøver skjønn kaller juristene det forvaltningsskjønn. Læren om statenes såkalte skjønnsmargin - «margin of appreciation» - etter Den e ... Forvaltningsskjønn og domstolskontroll | Olav Haugen Moen ... ... . Læren om statenes såkalte skjønnsmargin - «margin of appreciation» - etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK)1 omhandler spørsmålet om hvor inngående Den europeiske menneskerettighets- domstol (EMD) prøver konvensjonsmessigheten av statlige tiltak. Dersom en stat tilkjennes en skjønnsmargin, betyr det at EMD har tolket EMK slik at nasjonale myndigheter kan få en viss ... Skjønn utøvd av forvaltningen og domstolene. Skjønn er et ord som er upresist i sitt innhold og selv juristene beskriver ikke alltid ordet likt eller bruker det helt likt. Skjønn er det forvaltningen og domstolene gjør når de gjør en vurdering av forskjellige hensyn som kan danne grunnlag for et vedtak og hvor de rettslige rammene ikke bestemmer nøyaktig hva vedtaket må bli. Kommunens prosessfullmektig i saken, Olav Haugen Moen fra Kommuneadvokaten i Oslo, forsvarte forøvrig så sent som i høst sin doktorgrad nettopp med tittelen: «Forvaltningsskjønn og domstolskontroll». Les dommen her Han har doktorgrad i forvaltningsrett på avhandlingen «Forvaltningsskjønn og domstolskontroll» og har holdt en rekke kurs i ulike forvaltningsrettslige emner. Advokatenes HR C/O Veiby Økonomi AS, Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss For en oversikt over relevant litteratur, se Olav Haugen Moens doktoravhandling «Forvaltningsskjønn og domstolskontroll», Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet 2018 s. 53-57. 20 Se f.eks. Ola Ø. Domstolenes prøvingsrett viser til to ulike prøvingsretter på statrettens og forvaltningsrettens områder. 1.) På statsrettens område dreier prøvingsrett seg om domstolenes rett og plikt til å prøve om bestemmelser i lov eller provisorisk anordning, eller forvaltningsvedtak og andre beslutninger truffet av myndighetene er i strid med Grunnloven. Grundig kunnskap om sentrale tema som skillet mellom rettsanvendelsesskjønn og forvaltningsskjønn, rammene for forvaltningsskjønnet, minstekrav ved mer ubestemte rettigheter, legalitetsprinsippet, vilkårslæren, avtaler og forhåndsvedtak, omgjøring, ugyldighet og domstolskontroll. Kjøp Folketrygdloven med kommentarer fra Tanum Folketrygdloven er blant de største, viktigste og mest komplekse lovene i vårt samfunn. Formålet med denne boka er å gi hjelp til dem som vil trenge dypere inn i folketrygdens bestemmelser, samt å gi supplerende informasjon som er av betydning ved fastleggingen av gjeldende rett. 21 Boe, Erik: "Domstolskontroll med forvaltningen: Åpne fullmakter og Høyesteretts svar i 90-årene", Lov og rett 1994 s. 323-348 på s. 323-324 og Eckhoff og Smith (2010) s. 544-555 22 Boe (2007) s. 71-73 Domstolskontroll med forvaltningsvedtak. Send meg varsel når dette kurset er klart for påmelding. Takk for din interesse. Vi holder deg oppdatert. Beklager, noe gikk feil. Legg inn gyldig e-postadresse. Forvaltningsrett og statsrett. ... kommunalrett og tilsyn. og med begrenset domstolskontroll etter den ulovfestede lære om fritt skjønn. Nemndledergruppen utøver et forvaltningsskjønn på at politisk betent område uten politisk instruksjon og uten domstolskontroll. Dette innebærer at gruppen har omfattende makt når det Skjønn og kontroll. download Report . Comments . Transcription . Skjønn og kontroll ... Forvaltningsskjønn og domstolskontroll. Pris 799,-5% bonuskroner. Paperback. Legg i . Carina Aalykke Svindel i kjærlighetens navn. Pris 271,-Spar 27,-5% bonuskroner. Innbundet. Legg i . Geir Heivoll Forvaltningsrett for politiet : en innføring. Pris 299,-5% bonuskroner. Paperback. Legg i . Forvaltningsrett er læren om rettsregler for offentlig forvaltning.Forvaltningsrett er en underavdeling av offentlig rett, i likhet med statsrett, strafferett og prosessrett.. De generelle reglene som gjelder for all forvaltning betegnes som den alminnelige forvaltningsretten.Innen forvaltningen fins flere ulike grener som i tillegg kan ha spesielle regler....