Jordskiftelova E-bok


Jordskiftelova -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-02-16
FORFATTER:
ISBN: 9788202593483
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,47

FORKLARING:

Jordskiftelova m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 16. juni 2017 nr. 58 (i kraft 1. januar 2018)

...omar. Når ei slik sak er fremja av jordskifteretten, rår korkje rekvirenten eller dei andre partane fullt ut over saka, jf ... Kreativitet i rettsforlik fra jordskifteretten - Nr 01 ... ... . jordskiftelova av 1979 § 12 4. ledd og jordskiftelova 2013 § 6-19. Jordskifteretten, og lagmannsretten i ankerunden, står fritt til å løysa dei problem som dannar grunnlag for partane sitt krav om jordskifte. LOV-2013-06-21-100: Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (Jordskiftelova) (Lovdata.no) Hjemmesiden til Jordskifterettene (Domstol.no) fast eigedom m.m. (jordskiftelova) -Prop. 1 ... Ny jordskiftelov trer i kraft - regjeringen.no ... .m. (Jordskiftelova) (Lovdata.no) Hjemmesiden til Jordskifterettene (Domstol.no) fast eigedom m.m. (jordskiftelova) -Prop. 101 L (2012-2013) -Prop. 96 L (2015-2016) -Ikrafttreden 1.1.2016 •Lovendringer -Ny ankeordning -Modernisering av språk/struktur -Flere virkemidler/utvidet adgang til bruk -Prosessuelle endringer 4 10:10 - 10:30 Jordskiftelova i historisk perspektiv, ved historiker Mads Langnes 10:30 - 11:00 Jordskifteloven 21.6.2013 - en oversikt, ved jordskiftelagdommer Magne Reiten. 11.00 - 11:15 Pause. 11:15 - 12:00 Jordskifte - rettsendrende saker med eksempelsaker - kapittel 3. 12:00 - 12:45 Lunsj Jordskifteretten er ein særdomstol som handsamar saker for «eigedomar som det er vanskeleg å nytte ut på tenleg måte etter tid og tilhøve» (Jordskifteloven § 1).. Jordskifteretten si hovudoppgåve er å halde jordskifte.Dette vil seie å fordele jord og rettar mellom grunneigarar og rettshavarar for å få gjennomført ei tenleg fordeling av areal og rettar på dei einskilde bruka ... Jordskiftelova § 5-7 gjeld for behandlinga i jordskifteretten av saker etter lova her. Når retten er omskipa i avgjerd etter §§ 5 eller 6, kan om- eller avskiping etter denne lova ikkje krevjast før minst 20 år har gått, eller nye tilhøve gjev rimeleg grunn til det. Det same gjeld når om- eller avskiping er nekta i realitetsavgjerd etter lova her. Jordskiftedomstolen arbeidar med saker heimla i jordskiftelova som til dømes endring av eigedom og fastleggjing av eigedomsgrenser. Dei som vert oppnemde skal vere kyndige i dei saker som jordskifteretten vanlegvis handsamar i kommunen. Det er ofte naudsynt med synfaring, og dei som velgjas bør kunne ferdas i terrenget. Jordskiftelova av 1979 er særleg retta inn mot jord-brukseigedomar, og det har oppstått ei rekke spørsmål i samband med at ein har byrja å nytte jordskifte som verkemiddel i by og tettbygd strøk. Ved å bruke jordskifte i byutvikling strekkjast ordlyden, og nye problemstillingar oppstår. Eg vil ... Lagmannsretten gjennomførte jordskifte med hjemmel i jordskiftelova § 3-4, og fastsatte det endelige resultatet i jordskifteavgjørelse, slik partene hadde inngått rettsforlik om. Jordskifte, arealbytte, rettsforlik, vegrett. Habilitet Publisert 24.08.18. Jordskifterettens virksomhet er blant annet regulert av Jordskiftelova. Her er garantien mot tap forankret - ingen som deltar frivillig eller tvungent i et jordskifte skal tape påregnelig bruksverdi på sin eiendom. Dersom en skogeier taper på endringen, blir den ikke gjennomført!...