Barnevernloven E-bok


Barnevernloven - Kari Ofstad, Randi Skar pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-11-23
FORFATTER: Kari Ofstad, Randi Skar
ISBN: 9788205450691
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,38

FORKLARING:

Barnevernloven med kommentarer omfatter endringer fra forrige utgave, og er en oppdatert versjon av dagens situasjon. Barnevernloven med kommentarer gir en grundig innføring i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester. Siden boken kom ut forrige gang, er det skjedd omfattende endringer i loven, og denne utgaven gir en oppdatert oversikt over dagens situasjon. Det gis henvisninger og kommentarer til relevante høyesterettsavgjørelser, og en rekke viktige forskrifter er tatt inn som vedlegg. Boken gir tilgang til de juridiske problemstillingene loven reiser, og letter dermed arbeidet med barnevernssaker. Barnevernloven med kommentarer er et nyttig oppslagsverk for ansatte i barneverntjenesten, advokater, studenter og andre som er interessert i eller tilknyttet barnevern. Begge forfatterne har hatt sentrale oppgaver i forbindelse med loven, som trådte i kraft 1. januar 1993. Randi Skar var fylkesnemndsleder i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus fra 1993 til 2013. Kari Ofstad har vært fylkesnemndsleder i samme nemnd siden 2007. Før det arbeidet hun med barnevernloven i Barne- og likestillingsdepartementet.

...en til en voksentilværelse. Ettervern, definert som tiltak for unge mellom 18 og 23 år etter barnevernloven, hjemles i § 1-3 ... Barnevernloven § 4-3 med lovkommentar - Barnerettsadvokater.no ... . Barnevernloven kapittel 3 pålegger kommunen og barneverntjenesten flere oppgaver. Blant annet plikter kommunen å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Barneverntjenesten skal søke å avdekke omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette. Barnevernloven og dens praksis, bygger grovt sett på 3 hovedpillarer; det biologiske prinsipp, minste inngreps prinsipp, og ... Barnevernloven | Gyldendal ... . Barnevernloven og dens praksis, bygger grovt sett på 3 hovedpillarer; det biologiske prinsipp, minste inngreps prinsipp, og hensynet til barnets beste. Barnevernloven avspeiler gjennom disse prinsipper og praksis den alminnelige rettsoppfatning for utøvelse av omsorg og inngripen i en omsorgssituasjon. 2 BARNEVERNLOVEN § 4-6 10 2.1 Bestemmelsens rettslige plassering 10 2.2 Bestemmelsens innhold 10 2.3 Klageadgang etter barnevernloven § 4-6 første og annet ledd 15 2.4 Utfordringer ved anvendelsen av barnevernloven § 4-6 17 2.5 Nærmere om begrepet samtykke 21 2.5.1 Oversikt 21 2.5.2 Samtykkekompetanse 21 barnevernloven § 4-17 og fosterforeldres rettssikkerhet er legalitetsprinsippet, det mildeste inngreps prinsipp, prinsippet om barnet beste og det biologiske prinsipp sentrale. I punkt 3 vil de nevnte prinsippene presenteres. Tjenester og tiltak etter barnevernloven skal være forsvarlige. Barnevernloven § 4-12 oppstiller et tilleggsvilkår i annet ledd som går ut på at et vedtak om omsorgsovertakelse bare kan treffes når det er nødvendig ut fra den situasjon barnet befinner seg i. Som nevnt tidligere gjelder dette de sitasjoner hvor faren for omsorgssvikt, mishandling osv. ikke lenger foreligger fordi situasjonen har endret ... Barnevern er det arbeid som gjøres fra samfunnets side for å hjelpe vanskeligstilte barn, i form av råd, veiledning og hjelpetiltak fra barnevernstjeneste, og omsorgsovertakelse med videre.Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 (barnevernloven) har som formål «å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til ... Barnevernloven med kommentarer omfatter endringer fra forrige utgave, og er en oppdatert versjon av dagens situasjon. Barnevernloven med kommentarer gir en grundig innføring i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester. Siden boken kom ut forrige gang, er det skjedd omfattende endringer i … Barnevernloven. Oversikt over lovforarbeider. Sist oppdatert med endringer: politiattest for fylkesnemndsledere, tilgang til opplysninger i Folkeregisteret ny § 6-4 b, § 6-10) Barnevernloven § 4-3 med lovkommentar. februar 20, 2019 . Bestemmelsen omhandler barneverntjenestens rett og plikt til å foreta undersøkelser, og oppstiller vilkår og momenter i vurderingen av hvorvidt det skal foretas en undersøkelse, og hvor omfattende den eventuelt skal være. Dermed har kommunen ikke kunnet oppfylle sine plikter etter barnevernloven og heller ikke sikret at det tilbys forsvarlige tjenester og tiltak etter barnevernloven. Nå reagerer Fylkesmannen i Nordland kraftig i et brev til kommunen, og pålegger tiltak. 20.07.2018 Barnevernloven § 7-7. Innkalling av partene. Uteblivelse. Partene skal innkalles til forhandlingsmøtet,...