Avhendingslova E-bok


Avhendingslova -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-02-12
FORFATTER:
ISBN: 9788245087307
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,25

FORKLARING:

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.

...temaet er hvorvidt selger har rimelig grunn til å fristille seg fra avtalen ... Avhendingslova - Emneside | DN ... . Momenter ved denne vurderingen vil være hvor lang forsinkelsen er, hvor stor del av kjøpesummen som ikke er betalt i tide, samt hvilken […] Husk at loven kun er rammeverket som supplerer den skriftlige avtalen og som gir rettigheter/plikter ved et eventuelt avtalebrudd. Salget: Når kjøper har oppfylt sine plikter (å betale kjøpesummen og eventuelle kostnader på avtalt måte og avtalt tidspunkt), har han krav på å få tinglyst skjøte. Stortinget har vedtatt endringer i avhendingslova, jf. Prop. 44 L (2018-20 ... Avhendingslova § 3-9 siste punktum - vesentlighetsgrensen ... ... . Stortinget har vedtatt endringer i avhendingslova, jf. Prop. 44 L (2018-2019) Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) og Innst. 270 L (2018-2019). Endringene innebærer blant annet at selgeren ikke lenger gyldig skal kunne ta «som den er»-forbehold overfor forbrukerkjøpere. Det alminnelige mangelsbegrepet er presisert og kjøperens undersøkelsesplikt er tydeliggjort ... Avhendingslova. Lov 15. mai 2018 nr. 18 om lov om avhending av fast eigedom. Lov | Dato: 01.04.2019 | Justis- og beredskapsdepartementet. Se loven på lovdata.no. Tilhørende tolkningsuttalelser § 2-11 - Tolkningsspørsmål om avhendingslova § 2-11; Justis- og beredskapsdepartementet. Stor risiko ved boligkjøp uten tilstandsrapport - Kravene til takstmenn og tilstandsrapporter skjerpes kraftig. Når vesentlighetsterskelen fjernes, får selgere økt ansvar og blir mer avhengig av gode tilstandsrapporter, sier Geving i en pressemelding.. Kjøpere får en strengere undersøkelsesplikt, og det er klargjort at kjøpere ikke kan legge fram mangelskrav om feil som de kan forvente ... i innholdsfortegnelse 1 innledning 1 1.1 oppgavens tema 1 1.2 bestemmelsens ordlyd, bakgrunn og betydning 2 1.3 rettskildebildet 4 1.3.1 rettspraksis 4 1.3.2 forbrukerlovene 5 1.3.3 rettskildebildet ellers 5 1.4 avgrensninger 6 1.5 forholdet til uriktige opplysninger i avhl § 3-8 7 1.6 den videre fremstilling 8 2 avhendingsloven § 3-7 9 2.1 opplysningsbegrepet og opplysningsmottaker 9 Den nye bestemmelsen i avhendingslova lyder: § 2-11 Garanti for oppfylling av avtalen Ved sal av ny eigarbustad eller fritidsbustad som vert seld innan seks månader etter fullføringa av bustaden, skal seljaren stille garanti i samsvar med bustadoppføringslova § 12, såframt seljaren har ledd i næringsverksemd og kjøparen er forbrukar. Avhendingslova § 4-19 om reklamasjon: Kjøparen taper retten til å gjere avtalebrotet gjeldande dersom kjøparen ikkje innan rimeleg tid etter å ha oppdaga eller burde ha oppdaga det, gir seljaren melding om at avtalebrotet vert gjort gjeldande og kva slags avtalebrot det er. Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) (LOV-1992-07-03-93). §2-10 08.06.2001 nr. 570 Justis- og beredskapsdepartementet Forskrift om tomtefeste m.m. ␡ Trenger du brukerveiledning ? Få svar på ... Kapitteloversikt: Alminnelige bestemmelser Forberedelser og gjennomføring av overdragelsen m.m. Eiendommens tilstand og tilbehør Kjøpers krav ved avtalebrudd fra selgers side Selgers krav ved avtalebrudd fra kjøpers side Felles bestemmelser om forventet...