Skipsarbeidsloven E-bok


Skipsarbeidsloven - Terje Hernes Pettersen, Roald M. Engeness, Hans Jacob Bull, Marianne Jenum Hotvedt pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-06-26
FORFATTER: Terje Hernes Pettersen, Roald M. Engeness, Hans Jacob Bull, Marianne Jenum Hotvedt
ISBN: 9788245015393
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,92

FORKLARING:

Boken inneholder kommentarer til skipsarbeidsloven av 2013 med tilhørende endringer i skipssikkerhetsloven. Sammen fastsetter de det arbeidsrettslige vernet til sjøs. Viktige elementer fra sjømannsloven er videreført, samtidig som løsningene langt på vei er de samme som i arbeidsmiljøloven. Boken bygger på forarbeidene, på relevant rettspraksis fra sjømannsloven og arbeidsmiljøloven og på det internasjonale regelverket i Maritime Labour Convention (MLC). Terje Hernes Pettersen er advokat i Sjømannsorganisasjonene og tidligere underdirektør i Nærings- og Fiskeridepartementet. Han var medlem av Skipsarbeidslovutvalget og hadde hovedansvaret i departementet for utarbeidelse av lovproposisjonen. Roald M. Engeness er ekstraordinær lagdommer i Frostating lagmannsrett og tidligere advokat, med praksis fra bl.a. skipsarbeidsretten. Han var medlem i Skipsarbeidslovutvalget og hadde et medansvar i departementet for lovproposisjonen. Hans Jacob Bull er professor emeritus ved Nordisk Institutt for Sjørett, Universitetet i Oslo. Han var leder av Skipsarbeidslovutvalget. Marianne Jenum Hotvedt er stipendiat ved Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo og var tidligere ansatt i Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet. Hun var sekretær i Skipsarbeidslovutvalget.

...1 juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip, sist endret ved lov 14 juni 2019 nr ... Skipsarbeidsloven, sjømannspensjonstrygdloven og ... ... . 22 fra 1 august 2019' av Norge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, Heftet | 9788245087871 Ved skipsarbeidsloven av 2013 ble sjøfolks rettigheter i det alt vesentligste brakt opp på samme nivå som det arbeidstakere har etter arbeidsmiljøloven. Artikkelen redegjør for hovedpunkter i skipsarbeidsloven sammenlignet med arbeidsmiljøloven og peker på noen sentrale likheter og forskjeller i reguleringen. Fra Skipsarbeidsloven: § 3-6.Fortrinnsrett til ny ansettelse (1) Arbeidstaker som er sagt opp på gru ... Sjømannsloven erstattes av Skipsarbeiderloven | Tromstrygd ... . Fra Skipsarbeidsloven: § 3-6.Fortrinnsrett til ny ansettelse (1) Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, har fortrinnsrett til ny ansettelse i virksomheten, med mindre det gjelder en stilling vedkommende ikke er kvalifisert til. (2) Fortrinnsretten gjelder også: a. Oppsigelse av arbeidsavtale er regulert i arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 kapittel 15, som gjelder forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i privat og kommunal sektor, dog ikke for skipsfarten. Spesielle regler for sjømenn og for statsansatte følger av henholdsvis skipsarbeidsloven av 21. juni 2013 og statsansatteloven av 16. juni 2017. Kjøp Skipsarbeidsloven, sjømannspensjonstrygdloven og skipssikkerhetsloven fra Cappelen Damm Undervisning Skipsarbeidsloven, sjømannspensjonstrygdloven og skipssikkerhetsloven - med endringer, sist ved lov av 22. november 2019 nr. 72 (i kraft 1. januar 2020) Skipsarbeidsloven trådte i kraft 20. august 2013. Dette med unntak av ett kapittel - vern mot diskriminering som reguleres i skipsarbeidsloven kapittel 10. Skipsarbeidsloven erstattet sjømannsloven og de viktigste nye bestemmelsene fremgår slik: - Aldersgrensen for sjøfolk heves fra 62 til 70 år. - Stillingsvernet for sjøfolk styrkes. opplÆringskontoret for maritimefag, nordvest, ble opprettet i 1996 og dekker fylkene sØr-trØndelag, mØre og romsdal og sogn & fjordane. kontoret har rederier fra hele regionen som medlemmer, og ved Årskifte 16/17 hadde vi 218 lÆrlinger i matros-, motormann- og elektrikerfaget, om bord pÅ skip over store deler av verden. skipsarbeidsloven § 3-1. Arbeidsavtalen er en privatrettslig avtale inngått mellom den enkelte arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. Avtalen utfylles i minst to eksemplarer. Arbeidstaker og arbeidsgiver skal ha hvert sitt eksemplar. Dersom det avtales vilkår i strid med bestemmelser i skipsarbeidsloven med forskrifter, vil • Skipsarbeidsloven har strammet inn • Skriftlige arbeidsavtaler • Gode rutiner ved avslutning • Ivareta rettigheter til permisjon mv • Sporbarhet 17 07.09.2016 Monica Gjerde Sperre . Takk for oppmerksomheten 01.09.2016 MONICA GJERDE SPERRE Partner M: [email protected] Det vises også til skipsarbeidsloven § 5-1(1). Det er viktig å sikre dokumentasjon for at dette er gjort. 12. Gjennomføring. Når drøftelsene er gjennomført, iverksettes oppsigelsene. 13. Eventuelle tvister. Dersom de ovennevnte retningslinjene og prosedyrene følges, vil faren for tvister reduseres vesentlig. Det er faste regler for hvordan en oppsigelse skal skje - både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Med unntak av tidsbestemte arbeidsforhold, som for eksempel vikariater, vil et arbeidsforhold ikke avsluttes av seg selv. Skipsarbeidsloven har en høyere terskel enn arbeidsmiljøloven for at reglene om virksomhetsoverdragelse skal få anvendelse, og stiller krav om overdragelse av en «samlet virksomhet». Sjømannsforbundet har derfor gitt sin støtte til regjeringens lovforslag om å tilpasse skipsarbeidsloven med arbeidsmiljøloven. skipsarbeidsloven og virkeområdeforskriften (for- 2013-08-19). Rundskrivet er en videreføring av veiledningsrundskrivet RSV 04-2013 datert 19. august 2013 om skipsarbeidslovens virkeområde. Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i skipsarbeidsloven mv. som følge av EØS-komiteens beslutning av 5. desember 2018 om å innlemme europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1794 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/94/EF, 2009/38/EF, 2002/14/EF og rådsdirektiv 98/59/EF og 2001/23/EF i EØS-avtalen. Endringene gjelder arbeidsrettigheter for sjøfolk. Det er ... Redningsselskapet Postboks 103, 1325 Lysaker. Tlf: 987 06 757 E-post: [email protected] Org.nr: 954 360 709 Kontonummer for gaver: 5005.26.50000. Faktura: [email protected] (Kun pdf-vedlegg blir behandlet. Meldinger blir ikke lest.) Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies) Skipsfører er den som har den øverste myndighet om bord på et skip.. For å tjenestegjøre som skipsfører på passasjerskip, lasteskip større enn 15 meter, fiskefartøy større enn 10,67 meter (35 fot), samt på lektere, kreves det relevant kompetansesertifikat for dekksoffiser.. Ansvar og myndighet. Skipsførerens ansvar er nedfelt i mellom annet sjøloven, skipssikkerhetsloven og ......