Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper E-bok


Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper - Mads Henry Andenæs pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-01-22
FORFATTER: Mads Henry Andenæs
ISBN: 9788299743907
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,93

FORKLARING:

Forfatteren behandler rettsreglene om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper på grunnlag av lovene av 1997. Fremstillingen omfatter blant annet lovenes anvendelsesområde, selskapets rettsevne og identifikasjon av selskap og aksjonær, vedtekter, aksjonæravtaler, selskapets stiftelse, aksjer og aksjonærer, selskapets organisasjon, selskapets formuesforhold, endringer av selskapet, selskapets opphør, erstatningsansvar, samt et utvalg av spesielle emner. Bak i boken er det inntatt lovspeil basert på paragrafrekkefølgen i loven av 1976, samt doms-, litteratur- og stikkordregister. Boken er en vesentlig omarbeidet og utvidet versjon av forfatterens tidligere utgitte Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, Oslo 1998. Forfatteren er professor ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet i Oslo, og arbeider med formuerettslige fag. Tidligere bokutgivelser: - Sameier og selskaper (1978) - Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper (1998) - Kontraktsvilkår (1989) - Konkurs (1999) - Rettskildelære (1997)

...n, selskapets formuesforhold, endringer av selskapet, selskapets ... Aksjeselskap - Jusleksikon.no ... ... I aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper med bedriftsforsamling er det bedriftsforsamlingen som velger styrelederen, jf. asl. §6-1 (3) sml. asal. §6-37 (1). De eiervalgte medlemmene av bedriftsforsamlingen kan sikre seg at deres kandidat til vervet som styreleder blir valgt dersom de ønsker det. Data om aksjonærer, aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. Fra og med inntektsåret 2004 henter Statistisk sentralbyrå å ... Aksjeselskap - Wikipedia ... . Fra og med inntektsåret 2004 henter Statistisk sentralbyrå årlig inn et uttrekk fra Aksjonærregisteret i Skattedirektoratet. Registeret inneholder informasjon om tallet på aksjer, aksjekapital, overkurs og utdelt utbytte m.m. for alle norske aksjeselskap. Ved motstrid går bestemmelsene i denne forskriften foran det som er bestemt om styrets, generalforsamlingens og andre selskapsorganers saksbehandling i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven), lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven), lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven), lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og ... I 1997 ble det innarbeidet et EU-direktiv som etablerte et skille mellom aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. Et aksjeselskap skal ha en minimum aksjekapital på 30 000 kroner som skal være fordelt likt på én eller flere aksjer. Et allmennaksjeselskap (forkortet ASA) er en For aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal årsregnskapet godkjennes av generalforsamlingen senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. For børsnoterte allmennaksjeselskaper stiller børsreglene videre krav om at årsrapporten offentliggjøres senest tre måneder etter regnskapsperiodens utløp, ... Ekstraordinær granskning i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. Forfatter: Tore Bråthen. Publisert: 6/1998. ... Ved vurderingen må det både legges vekt på aksjonærminoritetens interesse for at granskning blir foretatt, og på selskapets og majoritetens interesse for at noe så ekstraordinært som en granskning ikke skal skje. Andre aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper kan ha styreinstruks. Slike styreinstrukser er imidlertid ikke lovregulert og blir ikke nærmere omtalt i det følgende. Begge aksjelovenes regel om at det skal være en styreinstruks, er begrunnet i hensynet til de ansattes representasjon i styret. Et aksjeselskap i Norge (forkortet AS, tidligere ⅍) er et aksjeselskap hvor eierne har betalt inn en aksjekapital fordelt på antall aksjer i selskapet. Denne må være på minst 30 000 kroner. Eierne har ikke noe personlig ansvar for selskapets gjeld ut over den aksjekapital som eierne har skutt inn. Selskapets ø...