Bruk av tvang og makt E-bok


Bruk av tvang og makt - Jørn Kroken pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-02-02
FORFATTER: Jørn Kroken
ISBN: 9788215017983
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,39

FORKLARING:

Sosialtjenesteloven har siden 1999 regulert bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemning. Denne praktiske boken forklarer hvorfor loven er nødvendig og hvordan den brukes i arbeidet med utviklingshemmede.Boken er sentral for alle som yter tjenester til utviklingshemmede.

... pasienter og helsepersonell. Kapitel 9 i Lov om kommunale Helse og omsorgstjenester definerer forhold som har å gjøre med bruk av tvang og makt overfor brukere med psykisk utviklingshemming i helse- og omsorgstjenesten ... Årsaker til økt bruk av tvang og makt - NFU Norge ... . Loven er fra 2011, og i 2015 kom presiseringer i et rundskriv fra Helsedirektoratet.. Mia Enerstvedt og Eivind Svensen er vernepleiere og veileder ansatte i Arendal kommune i kapittel 9. Bruk av tvang og makt skjer oftere i tilrettelagte tilbud/forsterkede avdelinger enn i ordinær undervisning, i hovedsak som følge av at elevmassen har større grad av utagering og til tider aggressiv atferd. Det er im ... Lovlig bruk av tvang og makt | Helsekompetanse.no ... . Bruk av tvang og makt skjer oftere i tilrettelagte tilbud/forsterkede avdelinger enn i ordinær undervisning, i hovedsak som følge av at elevmassen har større grad av utagering og til tider aggressiv atferd. Det er imidlertid viktig å understreke at behovet for å gripe inn med tvang og makt synes å være avhengig av KHOL Kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning § 9-1. Formål. Formålet med reglene i dette kapitlet er å hindre at personer med psykisk utviklingshemning utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade og forebygge og begrense bruk av tvang og makt. Tvang og makt er definert som tiltak som tenestemottakaren motset seg, eller tiltak som er så inngripande at dei uansett motstand må reknast som bruk av tvang eller makt. Kommunen pliktar å leggje til rette for minst mogleg bruk av tvang og makt, og før kommunen tek avgjerd om at det skal brukast tvang eller makt, skal andre alternativ ha vore prøvde ut. Reduserte evner til å ivareta egne rettigheter innebærer ikke at bruk av tvang blir mer legitimt. Tjenestene må være bevisst på at tiltak som er så inngripende at det generelt eller i den konkrete situasjonen må regnes som bruk av tvang eller makt, krever hjemmel i lov. Dette gjelder selv om det ikke ytes motstand. Dette er vurderinger ... Fakta om registrert bruk av tvang og makt. Antallet personer med vedtak om bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenestelovens § 9-5, pkt. b og c, har økt fra 178 i år 2000 til 1289 i 2014.Antallet personer som det er blitt sendt melding om bruk av tvang i nødssituasjoner har hatt en svak økning fra 907 i år 2000 til 1166 i 2014 (§ 9-5, pkt a). Det registreres stadig mer bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemning (Helsetilsynet, 2008; 2014). Bruk av tvang og makt er definert som «… tiltak som brukeren eller pasienten motsetter seg, eller som er så inngripende at de uansett motstand må regnes som tvang eller makt» (Helse- og omsorgstjenesteloven, 2011 § 9-2). Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Øyvind Pedersen, tok opp sentrale spørsmål knyttet til tvang og makt, også hvordan man skal forholde seg til problemstillinger hvor man ikke har en klar lovhjemmel for bruk av tvang. Interessen for seminaret var svært stor. Ut i fra redaktørens estimat var det minst 100 vernepleiere ... Tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemming Stadig flere mennesker med utvik-lingshemming får vedtak om bruk av tvang mot seg. Både brukerorgani-sasjoner, fagfolk, fylkesmennene og Statens helsetilsyn er opptatt av å ivareta rettssikkerheten deres. Da loven trådte i kraft 01. 01. 19991, var det forventet at antallet mennesker Sosialtjenesteloven har siden 1999 regulert bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemning. Denne praktiske boken forklarer hvorfor loven er nødvendig og hvordan den brukes i arbeidet med utviklingshemmede. Dette er noen av spørsmålene som b I kronikken presenteres det 10 bekymringspunkter knyttet til bruk av tvang og makt i norsk psykiatrisk helsevesen. Håndjern og elektrosjokkbehandling. Et av punktene gjelder politiets bruk av håndjern når en pasient skal tvangsinnlegges. Dette opplever mange som svært krenkende. Den tredelingen av makt i lovgivende, utøvende og dømmende som vi finner i demokratiske stater, ... Vi kan si at autoritet er makt med legitimitet. Det er også viktig å huske på at makt ikke bestandig er det samme som tvang. ... Et eksempel på bruk av økonomisk makt er utestengelsen av Russland fra G8-forumet. Bruk av tvang og andre inngrep i den personlige integritet skal ikke benyttes i større grad enn det som er nødvendig for formålet. ... Tvangsmedisinering, fysisk refsing, isolasjon, mekaniske tvangsmidler eller annen bruk av fysisk tvang eller makt er ikke tillatt verken i straffe-, behandlings- eller oppdragelsesøyemed. Uavhengig av om det er hjemmel i lov for bruk av tvang og makt, bør man ha hovedfokuset på forebygging, noe som også er presisert i rundskrivet til lovteksten i helse- og omsorgstjenesteloven. Det kan være mange årsaker til at ansatte i skolen ser behov for bruk av tvang og makt i ulike situasjoner. Selvbestemmelse og bruk av tvang og makt henger nøye sammen. Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9 har gode intensjoner. Legger man godviljen til, så følger loven og rundskrivet internasjonal forståelse i forhold til hvordan man faglig skal arbeide for å redusere...