Myndighet og medborgerskap E-bok


Myndighet og medborgerskap -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-09-08
FORFATTER:
ISBN: 9788270998197
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,87

FORKLARING:

På kritisk og ofte utfordrende vis har Gro Hagemann preget historiefaget og kjønnsforskningen i flere tiår. Denne boken reflek.terer og diskuterer en rekke av de temaene hun har arbeidet med. Den handler om .politikk, arbeid, kunnskap og vitenskap, og om samfunnsutviklingens kjønnsdimensjoner. Tittelen, Myndighet og medborgerskap, viser til det prekære i det å tre inn i det .offentlige rom: myndigheten som kreves, .aksepten som må vinnes, makt og mulig.heter som gripes - og tapes. Boken gir en introduksjon til det fagfeltet Hagemann har skapt i møtet mellom sosialhistorie, politisk historie, vitenskapshistorie og kulturhistorie, og presenterer .deretter en rekke artikler av internasjonale og norske forskere fra ulike fagområder. De retter nye og kritiske søkelys på det siste hundreårets norske historie og på de debat.tene som har vært ført om denne historien både i samfunnet generelt og i akademia spesielt. Den henvender seg til alle med inte..resse for moderne samfunnshistorie og for forskningens premisser og betingelser.

...fikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie ... Eirinn Larsen - Institutt for arkeologi, konservering og ... ... ... Aktivt medborgerskap i en rettighets- og pliktdiskurs innebærer at personer gis mulighet og forventes å gripe muligheten til å utøve både rettigheter og plikter i samfunnslivet uavhengig av forutsetninger, og medborgerskap oppfattes slik sett som et universelt fenomen (Caldwell, Harris og Renko 2012; Lanoix 2007). - Medborgerskap og retten til selv å bestemme i sitt eget liv, er et tema som ... Lærerbloggen: Om demokrati og medborgerskap ... . - Medborgerskap og retten til selv å bestemme i sitt eget liv, er et tema som går igjen i Stortingsmeldinger, offentlige utredninger og FN-konvensjoner, sier Lid. Les mer. Les om hvordan det er å være student på VID . Heltid, VID Sandnes, (MAMEH40302) Fakta og priser. Studieby. Sandnes. Programkode. MAMEH40302. Medborgerskap og demokrati i skolen handler ikke bare om å skape en inkluderende skole - men en skole der alle elever og lærere også er meningsberettigede og føler at deres bidrag er verdifullt. I medborgerskapets skole står forskjellighet og mangfold også i sentrum. Medborgerskap omfatter sider ved menneskers liv som identitet, tillit, tilhørlighet og deltaking.. Medborgerskap forveksles ofte med begrepet statsborgerskap. [trenger referanse] Statsborgerskap omfatter tildelingen av fulle rettigheter i en stat, og er i norsk terminologi reservert i en juridisk kontekst.[klargjør] Medborgerskap dekker alle sider ved deltakelse i det sosiale og politiske ... Medborgerskap, politisk deltagelse og makt. Et ungdomsperspektiv 7 politiske ungdomsorganisasjoner (3) Lokale ungdomsråd (4) Enkeltsaksorien-terte aksjoner. Myndiggjøring synliggjør at det ikke bare er muligheten for å delta i poli-tikken som er viktig (mektiggjøring), men muligheten for å påvirke samfunns- 5.1 Kontrollutvalgets ansvar og myndighet 5.2 Delegering av myndighet til kontrollutvalget 6. Hovedutvalgenes myndighet 6.1 Generelle regler om hovedutvalgenes ansvar og myndighet 6.2 Utvalg for oppvekst - ansvarsområde 6.3 Utvalg for velferd - ansvarsområde 6.4 Utvalg for samfunnstjenester - ansvarsområde 6.5 Utvalg for medborgerskap ... Myndighet, det å ha lovlig rett og makt til å bestemme. For eksempel er det bare domstolene som har myndighet til å drive rettergang og ilegge straff for forbrytelser. Myndighet brukes også om offentlige organisasjoner eller institusjoner som har lovlig rett og makt til å bestemme noe i en stat, for eksempel myndigheten NAV. I henhold til maktfordelingsprinsippet skal de statlige ... Larsen, Eirinn (2015). From Economic to Political Citizenship: The Female Vote Revisited, In Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-819-7. 1: Politisk medborgerskap. s 71 - 84 Larsen, Eirinn (2014). Målet med artikkelen er å vise hvordan sosiale medier brukes til offentlig deltakelse på et felt som barnevern og hvordan det kan ha betydning for utøvelse av medborgerskap, i form av deltakelse i offentlig debatt. Bruk av sosiale medier har medført en endret offentlighet med nye muligheter for deltakelse. Det finnes forskning om sosiale medier, samfunnsdeltakelse og medborgerskap ... Liza Reisel og Mari Teigen: «Kontinuitet og endring - kjønnsdeling på arbeidsmarkedet. I: Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015», Novus Forlag, 2015 Demokrati og medborgerskap (8-10) Video Politikk og demokrati. Spill ... Trykkefriheten er retten til fritt å offentliggjøre tankene sine i trykt skrift, uten sensur fra noen offentlig myndighet. Pressefrihet er medienes rett til videreformidle opplysninger og komme med kritikk, uten sensur. Myndighet og medborgerskap Kommende arrangementer; Tidligere arrangementer ; Årlige hendelser; 09.00 08/11/2013. Vitenskapsakademiet, Drammensveien 78. Formålet med dette seminaret ved slutten av stemmerettsåret er å gå litt bak de umiddelbare politiske begivenhetene som førte til alminnelig stemmerett i 1913. ... Medborgerskap i ulike samfunnstyper vil fortone seg forskjellig og det kan vi skrive mye om, men kan vi si noe om hvilken medborgerskapsform som er best? Thomas Hylland Eriksen skriver dette: «[…] det er et dogme i mye sosiologi og antropologi at mest...