Geriatrisk sykepleie E-bok


Geriatrisk sykepleie -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-10-13
FORFATTER:
ISBN: 9788205464490
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,53

FORKLARING:

Boken tar utgangspunkt i den eldre pasienten og beskriver prinsippene og særtrekkene ved geriatrisk sykepleie. I tillegg har boken egne kapitler om den geriatriske pasienten i hjem, sykehjem og sykehus. En egen del med 16 kapitler konkretiserer et utvalg av de mest vanlige sykdommer og plager hos eldre. Siste del av boken omhandler livets slutt. Sentralt i boken står det å kunne utøve integritetsbevarende sykepleie, blant annet ved å ta pasienten med i beslutningene, ved å se pasienten som mer enn gammel og syk og ved å støtte og bidra til den gamles og pårørendes mestring. Helsefremmende og forebyggende arbeid fremheves også som viktig i alt arbeid i sykepleien til gamle mennesker. I denne 2.utgaven er alle kapitlene oppdatert og omarbeidet i større eller mindre grad.. To nye kapitler har fått plass: Helsetjenester til eldre i del II og Osteoporose og brudd i del IV. Det har vært en ambisjon at generell kunnskapsutvikling og de organisatoriske endringene i tjenesten gjenspeiles i boken og at helheten og sammenhengen mellom delene er tydeliggjort i de ulike kapitlene.

...store behovene for ressurser og kompetanse knyttet til ivaretakelse av en økende andel skrøpelige eldre, samt pasienter med sammensatte og komplekse helsetilstander vil det ved USN tilbys tre løp med valgbar fordypning tilknyttet masterutdanningen i avansert klinisk sykepleie: Geriatrisk vurderingskompetanse Bred geriatrisk vurdering ... Emne - Geriatrisk sykepleie - SY100215 - NTNU ... . En bred geriatrisk vurdering innebærer en systematisk undersøkelse av fysisk funksjon, komorbiditet, polyfarmasi, kognisjon, ernæring, sosialt nettverk, og psykisk helse. Basert på en slik bred geriatrisk vurdering, kategoriseres pasientens helse som enten robust, intermediær eller skrøpelig. Videreutdanningen i geriatri, gerontologi og faglig ledelse skal gi helsepersonell kompetanse til å arbeide med sentrale utfordringer i møte med syke gamle mennesker på ulike nivå i omsorgstjenesten og derv ... Geriatrisk 1/2018 | Sykepleien ... . Basert på en slik bred geriatrisk vurdering, kategoriseres pasientens helse som enten robust, intermediær eller skrøpelig. Videreutdanningen i geriatri, gerontologi og faglig ledelse skal gi helsepersonell kompetanse til å arbeide med sentrale utfordringer i møte med syke gamle mennesker på ulike nivå i omsorgstjenesten og derved bidra til at denne gruppen får kvalitetsmessig god behandling, pleie og omsorg. Geriatrisk poliklinikk kan tilby tverrfaglig utredning av: Generell geriatrisk utredning. Utredning av kognitiv svikt og demens. Utredning av falltendens. Utredning av funksjonssvikt. Utredning av synkope. Utredning av inkontinens (eldre multisyke, skrøplige) Kontroll etter hjerneslag. SY16-3 Geriatrisk sykepleie (Vår 2019) Om emnet Gerontologi, geriatrisk sykepleie, grunnleggende behov, helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende sykepleie til pasienten, sykepleieprosessen, yrkesetiske retningslinjer, naturvitenskaplig kunnskap, medisinske sykdommer, kommunikasjonsteorier, velferdsteknologi, organisatorisk kompetanse og helsejuss Geriatrisk rehabilitering Enheten prioriterer pasienter som har ... Museet i Stabburet omfatter en gjenstandsutstilling fra sykehusets forskjellige avdelinger og funksjoner innen sykepleie, kirurgi, endokrinologi, ernæring, indremedisin, fødeavdeling, laboratorier, m.m. Dette er forslaget til en geriatrisk basis- og minimumsutredning. Vanlig medisinsk utredning kommer i tillegg. Omfang. Akutt geriatriske enheter i sykehus (geriatriske sengeposter som mottar akutt syke pasienter, enheter for eldre med brudd og slagenheter som behandler eldre pasienter). I Geriatrisk sykepleie: god omsorg for den gamle pasienten, red. Kirkevold, Marit, Kari Brodtkorb og Anette Hylen Ranhoff, 538-548. 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. *Tuckett, Anthony, G. 2012. "The experience of lying in dementia care: a qualitative study." Nursing Etics 19(1): 7-20. ISSN 1477-0989 Seksjonsleder sykepleie: Anne Josefine Byfuglien. Foto: St. Olavs hospital ... Vi gjør en bred geriatrisk utredning og lager en behandlingsplan som er tilpasset hver enkelt pasients ønsker og behov. I denne brosjyren finner du mer informasjon om oss. Les brosjyren her (pdf)...