Helsepedagogikk E-bok


Helsepedagogikk - Sidsel Tveiten pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE:
FORFATTER: Sidsel Tveiten
ISBN: 9788245034400
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,81

FORKLARING:

Helsetjenesten har i de siste tiårene utviklet seg i en retning der folk må ta mer ansvar for egen helse. Samtidig stilles det krav til at helsepersonell må samarbeide med pasientene for at de skal mestre sine utfordringer og oppnå bedre helse. Samhandlingen innebærer også at pasienten og pårørende er aktive deltakere i egen læring samt en større åpenhet for likeverdig samarbeid i de faglige miljøene. Helsepedagogikk innbefatter alt som har å gjøre med læring, utvikling, undervisning og veiledning når det gjelder helseutfordringer. Boken tar for seg helsefremmende tiltak, empowerment, pasientenes økende kompetanse, hvordan helsepedagogikken organiseres, og på hvilke arenaer en møter den. .Ulike kommunikasjonsmetoder, vurderinger som legges til grunn for opplæringen, og noen intervensjoner beskrives. Forfatter Sidsel Tveiten gir både et overordnet perspektiv på helsepedagogikk og detaljerte beskrivelser av ulike metoder i pasient- og pårørendeopplæring. Den praktiske gjennomføringen av helsepedagogiske tiltak illustreres med mange gode eksempler. Boken henvender seg til helsefagstudenter og fagutøvere som har pasient- og pårørendeopplæring som en del av sin funksjon både i sykehus og i kommunehelsetjenesten.

...llerede eksisterende tradisjon. Sosialpedagogikk er en faglig retning med røtter tilbake til 1800-tallets Tyskland ... Helsepedagogikk - Veiledning - et e-læringskurs på ... ... ... Helsepedagogikk er pedagogisk virksomhet for mennesker med utviklingshemning basert på Rudolf Steiners antroposofi. Begrepet kommer fra tysk, Heilpädagogik, som opprinnelig betegner en allmenn fagtradisjon tilsvarende norsk spesialpedagogikk eller vernepleie. Den antroposofiske helsepedagogikken baserer seg på steinerpedagogiske prinsipper der teoretisk og formell læring søkes forankret i ... Helsepedagogikk innbefatter alt som har å gjøre med læring, utvikling, undervisning og veiledning når det gj ... Helsepedagogikk - mestring.no ... ... Helsepedagogikk innbefatter alt som har å gjøre med læring, utvikling, undervisning og veiledning når det gjelder helseutfordringer. Boken tar for seg helsefremmende tiltak, empowerment, pasientenes økende kompetanse, hvordan helsepedagogikken organiseres, og på hvilke arenaer en møter den. . Lærings- og meistringssenteret arranger kurs i helsepedagogikk fast 1-2 gonger i året i Møre og Romsdal. Kurset varar tre dagar. Helsepedagogikk - helsefremming. Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst. Publisert 01.09.2019. Hva gjør du hvis du skal jobbe helsefremmende med pasienter og pårørende? Helsepedagogikk - Veiledning Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst Publisert 08.09.2015 - Sist endret 04.12.2017 Helsepedagogikk er imidlertid et relativt nytt fagfelt, og det er foreløpig lite forskning som dokumenterer hva slags kompetanse som er viktig for å styrke læring og mestring, og på hvilken måte. I motsetning til profesjonsforskning innen sykepleie, medisin og psykologi ... Helsepedagogikk -12. november 2013-i motsetning til å sitte maktesløs og vente på at en "løsning" skal komme fra det offentlige, fra de profesjonelle. Det dreier seg om å gå inn i egne prosesser der det blir synlig at det å eie et problem også betyr at en har kunnskap. Helsepedagogikk handler også om helsepersonellets bevissthet i fht hvordan de formidler kunnskap om helse og sykdom og hva de vil oppnå, om både god informasjon og brukermedvirkning (Ekeland og Heggen, 2007) Selvrefleksjon, refleksjon over egen praksis, selvavgrensning….forutsetningerfor samhandling 26 Denne studien undersøkte deltakernes syn på og erfaringer med et kurs i helsepedagogikk gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom et helseforetak/sykehus, to kommuner og en høgskole i Norge. Målet med studien var å fremskaffe kunnskap om hva som kjennetegner et godt kurs i helsepedagogikk. Formålet er å videreutvikle kurstilbudet. Helsepedagogikk innbefatter alt som har å gjøre med læring, utvikling, undervisning og veiledning når det gjelder helseutfordringer. Boken tar for seg helsefremmende tiltak, empowerment, pasientenes økende kompetanse, hvordan helsepedagogikken organiseres, og på hvilke arenaer en møter den. . Psykisk helsepedagogikk består av fire moduler. Du velger selv hvor mange du vil ta, og i hvilken rekkefølge. Med forbehold om nok påmeldte til å starte modulen. Praktisk gjennomføring. Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Helseteknologi i helsepedagogikk; Undervisnings- og læringsformer. Arbeids- og undervisningsformer i emnet vil omfatte forelesninger, seminarer, ferdighetstrening, obligatoriske oppgaver og arbeidskrav. Oppgaver både individuelle og i grupper vil sammen med selvstudier utgjøre en viktig del av emnet. Helsepedagogikk er en pedagogikk som forsøker å virke helbredende inn på et barn med handikapp. Ikke helbredende i ordets tradisjonelle forstand, men at man appellerer til det som ligger dypt i mennesket, som kanskje ikke så lett kommer til syne. Som pedagog skal man se igjennom utfordringene slik at det som gjemmer seg i mennesket får komme frem. Ordet helsepedagogikk er heller ikke å finne verken i rammeplanene eller program- og emneplanene, noe som kan tyde på at dette begrepet har hatt lite gjennomslag i utdanningene. Selv om sentrale sider ved helsepedagogikk som undervisning, læring og veiledning av pasienter er velkjent, synes ikke begrepet å være like utbredt i utdanningenes fagmiljø (Tveiten, 2016). Helsepedagogikk handler om . samhandlingen. mellom helsepersonell og brukere, og. viktigheten av å . utløse handlinger. som . styrker. pasienters og pårørendes egne krefter og . motvirker. forhold som kan føre til passivitet og uheldig avhengighet. Vifladt/Hopen: Helsepedagogikk. Velkommen til kurs i Helsepedagogikk på Lærings- og meistringssenteret, Åsebøen 11, 8.etg. Dette er eit kurs som tar for seg det å arbeide med pasient- og pårørandeopplæring, først og fremst i grupper og kurs....