Ledelse og skjønnsutøvelse E-bok


Ledelse og skjønnsutøvelse -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-11-14
FORFATTER:
ISBN: 9788245021776
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,60

FORKLARING:

Denne boka tar for seg temaet ledelse og skjønnsutøvelse og bidrar dermed til å fylle et åpenbart kunnskapshull i den norske ledelseslitteraturen. Spørsmålet som diskuteres er om lederes holdepunkter og handlingsrom for skjønn varierer med den situasjon de utøver skjønnet i. Mens stabile situasjoner kan knyttes til driftsledelse, kan turbulente situasjoner knyttes til endringsledelse. I mer ekstreme tilfeller kan vi snakke om krisesituasjoner og kriseledelse. I dette ligger en antakelse om at ulike situasjoner fordrer ulik ledelse, som igjen aktiverer ulike holdepunkter for skjønn og skaper ulike handlingsrom for skjønn. Videre tar vi opp spørsmålet om effektene av skjønn - det vil si om det skjønn som utøves, kan forstås som godt eller dårlig. Boka er delt inn i fem deler. Etter en innledende diskusjon omkring skjønn som begrep og fenomen, følger 12 kapitler der lederes skjønnsutøvelse i ulike situasjoner analyseres. Avslutningsvis kommer en oppsummering av empirikapitlene og en drøfting av lederskjønn som prosess, betingelser for skjønnsutøvelse og effekter av skjønn. Foruten redaktørene har 18 forskere fra UiT Norges arktiske universitet, Nord universitet, Universitetet i Agder og Universitetet i Bergen bidratt til bokprosjektet.

...ns stabile situasjoner kan knyttes til driftsledelse, kan turbulente situasjoner knyttes til endringsledelse ... Emne - Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse ... ... ... Da boken Ledelse og skjønnsutøvelse - analyse, intuisjon og forhandlinger ble presentert på UiT Norges arktiske universitet ble næringslivslederne Hugo Rystrøm fra ipluss (t.v) og Bård Jørgensen fra Remks Miljøpark AS (t.h) invitert til å kommentere boken av redaktørene Harald Torsteinsen og Turid Moldenæs. En ledelse basert på mål og resultatstyring gir mindre motiverte medarbeidere, økt sykefravær, høyere ... Ledelse og skjønnsutøvelse av Ole Johan Andersen (Heftet ... ... . En ledelse basert på mål og resultatstyring gir mindre motiverte medarbeidere, økt sykefravær, høyere burnout og dårligere produksjon, mens tillitsbasert ledelse kan gi mer reell kontroll enn tradisjonelle forsøk på å oppnå kontroll. Forslagene til forenklinger i Lov om offentlige anskaffelser setter harde krav til styring, ledelse, organisering og kompetanseutvikling på anskaffelsesområdet. Med et detaljert lovverk og et sterkt kontrollorgan, legges det klare begrensninger på virksomhetenes manøvreringsmuligheter. (2015) Når ledelse gjør forskjell. Ledelse som virkemiddel for å styrke samarbeidet mellom barnevern og barnehage for implementering av tidlig intervensjon. Tidsskriftet Norges Barnevern. vol. 92 (1). Bøker. Kvello, Øyvind; Moe, Torill. (2014) Barnevernledelse. Gyldendal Akademisk. 2014. Et av kravene til at en yrkesgruppe skal kunne kalle seg en profesjon, er at den har en profesjonsetikk. I 2012 vedtok Utdanningsforbundet Lærerprofesjonens etiske plattform.. I løpet av arbeidsdagen blir vi utsatt for mange valg hvor vi må bruke vårt profesjonelle skjønn. Hvorfor studere ledelse og organisasjonspsykologi? Dagens bedrifter må rekruttere, beholde, utvikle, og belønne sine ansatte, i tillegg til å gi dem et arbeidsmiljø hvor de kan yte sitt beste. Strategisk planlegging av arbeidsstyrken øker en bedrifts verdiskapning, og gjør det mulig for bedrifter og organisasjoner å nå målene de setter seg. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 28. oktober 2016 med hjemmel i lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 7, lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 2-1a tredje ledd og § 3-4a andre ledd, lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og ... Ledelse og skjønnsutøvelse. Analyse, intuisjon og forhandlinger. Bergen: Fagbokforlaget ISBN 978-82-450-2177-6, s. 132-155 (23 sider) Moe, Torill (2015) Når ledelse gjør forskjell. Ledelse som virkemiddel for å styrke samarbeidet mellom barnevern og barnehage for implementering av tidlig intervensjon (TI) Tidsskriftet Norges Barnevern, nr. 1. Ledelse og administrasjon av skolens teamarbeid ... komplekse forhold, og der profesjonell skjønnsutøvelse nødvendigvis blir den sentrale navigatør for den enkelte rektor. Event in Tromsø, Troms, Norge by Fagbokforlaget akademisk on fredag, desember 8 2017 22. ledelse i fremtidens skole. komplekse forhold, og der profesjonell skjønnsutøvelse nødvendigvis blir den sentrale navigatør for den enkelte rektor. HSAVF30314 Ledelse, innovasjon og samhandling (Vår 2017) Emnet er tilknyttet følgende studieprogram Obligatorisk emne for Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag . Ledelse - nyttige og lærerike artikler om ledelse. Noen har det, andre har det ikke, kan det læres? Mange setter seg mål og når dem, mens andre gir opp... Ledelse og skjønnsutøvelse : analyse, intuisjon, forhandlinger. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2177-6.s 156 - 176. Moldenæs, Turid. I sitt bilde? : identitet og identitetsproduksjon i lokalsamfunn. Tapir Akademisk Forlag 2006 ISBN 82-519-2111-2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har fastsatt retningslinjer om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk. Disse inneholder syv plikter for embetsverket. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ... foretar faglige vurderinger og driver skjønnsutøvelse eller gir råd til politikere. Han leder institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. • Lederen må kjenne sine ansatte . Målstyr...