Skjønn E-bok


Skjønn - Ingar Heum pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-05-05
FORFATTER: Ingar Heum
ISBN: 9788205448148
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,13

FORKLARING:

I denne boka konsentrerer forfatteren seg om de skjønnsvurderingene som yrkesutøvere i NAV må foreta. Å utøve skjønn handler om vurderingene vi gjør når vi skal fatte beslutninger på områder som er komplekse og kanskje uoversiktlige. Skjønnet utøver vi for å finne det beste svaret blant mange mulige når det ikke finnes eksakt oppskrift på hva som er riktig.Boka tar for seg skjønn som metode, som verktøy og som tenkemåte. Hva gjør man når man utøver skjønn? Hvordan utøves skjønn på en forsvarlig måte? Finnes det gode alternativer til bruk av skjønn? Målet er å gi grunnlag for refleksjon og å utvikle ferdigheter i å utøve et profesjonelt skjønn. Behersker man skjønnet og er bevisst hvilke muligheter og begrensninger skjønnsutøvelsen gir, vil man også kunne utøve sitt yrke med større treffsikkerhet og med bedre kvalitet, hevder forfatteren.Selv om mange av eksemplene er hentet fra NAV, er både skjønnsteknikker og rammene rundt skjønnsutøvelsen ofte de samme i all offentlig virksomhet og i stor grad også innenfor privat virksomhet.

..., men vurderingen er likevel lovbundet. Bidragspliktige sluttet i høyt betalt stilling og begynte næringsvirksomhet ... Skjønnsmedlem - Norges domstoler | Norges Domstoler ... . Han gikk ned i inntekt. Inntekten ble beregnet etter skjønn, og bidragspliktige klaget over dette og den konkrete fastsettingen. Ombudsmannen kom til at Navs vurdering av om det forelå rimelig grunn til inntektsreduksjon, og derav adgangen til å fastsette inntekten ved skjønn, var mangelfull. Ved fritt skjønn har kommunen valgfrihet med hensyn til hvordan de skal oppfylle et lovkrav. Vi må tolke lovtekst ... Skjønn - Jusleksikon.no ... . Ved fritt skjønn har kommunen valgfrihet med hensyn til hvordan de skal oppfylle et lovkrav. Vi må tolke lovteksten for å finne frem til når kommunen har en slik valgfrihet. I jussen snakker vi gjerne om ulike typer skjønn, ofte kalt rettsanvendelsesskjønn og fritt skjønn. En forskningsetisk komité gjør blant annet bruk av etisk skjønn i sine avgjørelser. De siste årenes utvikling har ført til mer og mer juss i komitéarbeidet. Helsebaren selger helsekost produkter, supermat og urtemedisin som er med på å styrke din helse. Vi har produkter til både innvortes og utvortes bruk. Skjønn er navnet på en spesiell rettergangsmåte etter skjønnsprosessloven. Saker som ofte avgjøres ved rettslig skjønn er spørsmål om tiltak i strid med naboloven, spørsmål om gjerdehold, endring og oppheving av servitutter og fastsettelse av erstatning for inngrep som gjøres ved ekspropriasjon. Diskresjonær (lat. discernere) betyr skjønnsmessig, at noe er undergitt skjønn og brukes særlig om en forvaltningsmyndighet sin rett og plikt til innenfor gjeldende lov å treffe avgjørelser etter eget skjønn.. Med diskresjonært skjønn menes forvaltningens såkalte "frie skjønn" eller "forvaltningsskjønnet".. Se også []. Skjønn; Forvaltningsskjønn Et skjønn som skal ivareta pasientens behov, pasientens unike verdier og erfaringer, involverer erfaringer som sprenger grensene for hva praktikeren allerede vet og kan forutsi på forhånd. Det vil si det er erfaringer der praktikeren lærer noe nytt. Skjønn er en minirettsak hvor forsikringsselskapet og forsikringstaker velger hver sin skjønnsmann -som blir enig om det gitte forsikringsoppgjøret, med bindende virkning. Som oftest skjer dette som et resultat av omfattende skader på bolig - gjerne som følge av brann, storm, skred og/eller flom. skjønn Barnehagens rammeplan mellom styring og - en kunnskapsstatus om implementering og gjennomføring med videre anbefalinger Birgitte Ljunggren Kari Hoås Moen Monica Seland Linn Naper Randi Ann Fagerholt Espen Leirset Kjell-Åge Gotvassli Rapportserie: Rapportnr/år . DMMH ......