Foreldelse av fordringer E-bok


Foreldelse av fordringer - Anne Cathrine Rød pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-08-08
FORFATTER: Anne Cathrine Rød
ISBN: 9788202494933
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,14

FORKLARING:

Foreldelse av fordringer er et solid tobindsverk uunnværlig for alle som arbeider med fordringsforeldelse eller har behov for kunnskap om foreldelsesreglene. Dette er fjerde utgave av boken, og siden første utgave av boken kom i 1996, har den blitt innarbeidet som et standardverk på fagfeltet.• I første del gir forfatteren en generell oversikt over foreldelsesinstituttet, hensynene bak foreldelsesinstituttet og forholdet til andre regelsett der tidsforløpet tillegges vekt, samt regler om avkall på foreldelse, prosessuelle spørsmål og lovvalgsregler.• I andre del gis det fyldige kommentarer til alle bestemmelsene i foreldelsesloven.•I tredje del kommenteres foreldelsesregler i spesiallovgivningen, herunder panteloven, forsikringsavtaleloven, yrkesskadeforsikringsloven, dekningsloven og skattebetalingsloven.Utstrakt bruk av henvisninger gjør det enkelt for praktikeren å finne frem til andre relevante rettskilder om de enkelte problemstillingene.Bøkene er utstyrt med en utførlig innholdsfortegnelse og omfattende registre. De to bindene kommer i en praktisk og flott kassett som gjør at bøkene enkelt kan fraktes og oppbevares samlet.

...i kapittel 32, s. 739-758. Foreldelse ved passivitet behandles i kapittel 34-13 s ... Foreldelse av fordringer - Norli ... .776-779. I Bergsåkers pengekravsrett behandles foreldelse i kapittel XV s. 316-354. I del A a) skal det redegjøres for hovedreglene om ... Fra "Foreldelse av fordringer" av Anne Cathrine Røed, 1997, s. 271 gjengis: "Det at skyldneren unnlater å protestere på fordringshaverens henvendelser i form av betalingsanmodninger, påkrav ol er heller ikke nok til at man kan konstatere erkjennelse på bakgrunn av konkludent adferd. Praktiserende jurister kommer jevnlig i berøring med problemstillinger knyttet ... Hva betyr egentlig foreldelse og hva er foreldelsesfrist? ... . Praktiserende jurister kommer jevnlig i berøring med problemstillinger knyttet til foreldelse av fordringer. Reglene om foreldelse er viktige, fordi konsekvensen av foreldelse som hovedregel er at man mister retten til å gjøre fordringen gjeldende. 12-1.12 Foreldelse av straff Kapittel 13. Motregning 13-1 § 13-1. Utvidet motregningsadgang for skatte- og avgiftskrav ... Er foreldelsen avbrutt etter lov 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer § 17, foreldes ikke senere forfalte forsinkelsesrenter av skatte- eller avgiftskravet før hovedstolen foreldes. Foreldelse av gjeld. Publisert: 20. november 2017 | Christine L. Pettersen Et pengekrav kan falle bort ved oversittelse av visse tidsfrister. Reglene om når et krav faller bort - når kravet foreldes - er omhandlet i lov om foreldelse av fordringer, foreldelsesloven. Praktiserende jurister kommer jevnlig i berøring med problemstillinger knyttet til foreldelse av fordringer. Reglene om foreldelse er viktige, fordi konsekvensen av foreldelse som hovedregel er at man mister retten til å gjøre fordringen gjeldende.Forfatt Marte Eidsand Kjørven, Herman Bruserud, Håvard H. Holdø, Jon Vegard Lervåg, Mona Nygård og Espen Nyland Foreldelse av fordringer 2011 ISBN 9788215017303; Eksterne lenker. Gjeldsbrevloven (1939) Finansavtaleloven (1999) § 2 i lov om foreldelse av fordringer (foreldelsesloven). Hva er foreldelse? Med foreldelse menes tap av en rettighet eller opphør av en forpliktelse, fordi man ikke har tatt de nødvendige skritt innen fastsatte tidsfrister for å kreve oppfyllelse. Som det fremgår av fremstillingen, må utgangspunktet om at denne type rettigheter er gjenstand for foreldelse, nyanseres.Artikkelen bygger på forfatterens fremstilling i boken Kjørven mfl., Foreldelse av fordringer, (Oslo 2011). Artikkelen dedikeres til medforfatter av boken, Jon Vegard Lervåg, som brått gikk bort 22. juli 2011. Boken er en utvidet kommentarutgave og tar for seg foreldelse av fordringer generelt med historikk, forholdet til andre rettsinstitutter og prosessuelle spørsmål, gir utførlige kommentarer til loven m Foreldelse av fordringer gir grundige kommentarer til bestemmelsene i foreldelsesloven og utvalgte foreldelsesbestemmelser i spesiallovgivningen. I tillegg inneholder fremstillingen en ... Krav er gjenstand for foreldelse i alle europeiske land.34 Foreldelsesregler finnes også i de internasjonale prinsippsamlingene Unidroit Principles, PECL og DCFR. Foreldelsesreglene bygger på en bred interesseavveining av motstridende hensyn. De springer ut av en samfunnsinteresse i å sikre avvikling av fordringer innen rimelig tid. Det Erkjennelse av kravet gir også forlenget foreldelsesfrist. Erkjennelse kan for eksempel være innbetaling på krav og muntlig og skriftlig kommunikasjon om kravet. Andre regler om foreldelse. Noen kravtyper har andre regler for foreldelse enn den alminnelige regelen. Bøter har for eksempel en absolutt foreldelse på 10 år. I tillegg til DL 5-14-4 hadde man i Danmark, forut for vedtakelsen av ny lov, en lov fra 1908 om foreldelse av visse typer fordringer.26 Denne loven gjaldt parallelt med DL 5-14-4 og regulerte i ... Foreldelse av straffeansvar er at man ikke kan straffeforfølges hvis det har gått et visst antall år etter at lovbruddet skal ha skjedd. I Norge er foreldelsesfristen mellom 2 og 25 år, avhengig av hvor alvorlig lovbruddet er. For noen lovbrudd...