Straffegjennomføring E-bok


Straffegjennomføring - Birgitte Langset Storvik pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-09-05
FORFATTER: Birgitte Langset Storvik
ISBN: 9788202456498
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,86

FORKLARING:

Straffegjennomføring inneholder en oversikt over bestemmelsene i straffegjennomføringsloven, sett i sammenheng med tilhørende forskrifter, retningslinjer, rundskriv og annet regelverk som er relevant ved straffegjennomføring. Forfatteren redegjør også kort for bestemmelser i straffeprosessloven som gjelder varetektsfengsling, innkalling til straffegjennomføring og soningsutsettelse, samt bestemmelser i straffeloven om idømmelse av samfunnsstraff, forvaring, ungdomsstraff, program mot ruspåvirket kjøring og narkotikaprogram med domstolskontroll. Gjennom hele boken henviser forfatteren til relevant rettspraksis og uttalelser fra Sivilombudsmannen. Boken inneholder også en rekke praktiske eksempler.Straffegjennomføring er i første rekke skrevet som en lærebok for aspirantene ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, fengselsbetjentutdanningen. Den er også relevant for ansatte i kriminalomsorgen. Videre er den nyttig for politi, dommere, advokater og alle andre som ønsker å få en generell innføring i straffegjennomføringsrett.Boken er oppdatert per 1. august 2017.

...yrilisenteret i Oslo har i underkant av 30 behandlingsplasser for menn med alvorlig rusmiddelavhengighet ... Kriminalomsorgsdirektoratet: Sømløs digital ... ... . Noen av pasientene kommer fra Tyrili Stifinnerteam, det vil si at de er overflyttet fra soning i fengsel til behandling. Denne evalueringen omhandler straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK), og er gjennomført på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Bakgrunnen for evalueringen er regjeringsplattformens ønske om å evaluere ordningen med elektronisk kontroll «for å sikre en mer treffsikker bruk av ordningen». Straffegjennomføring kombinert med rusbehandling. Anbefaling. Hentet fra: Nasjonal faglig retningslin ... Ønsker du fotlenke - elektronisk kontroll ... ... . Straffegjennomføring kombinert med rusbehandling. Anbefaling. Hentet fra: Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet ↓ Vis flere. Rapporter. Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel - Årsrapport 2018. Rapport ... Studieprogrammet Høgskolekandidat i straffegjennomføring (120 stp.) er basert på rammeplan for høgskolekandidat i straffegjennomføring, fastsatt av Kriminalomsorgsdirektoratet. Studiet ble akkreditert av NOKUT 28.02.2012. Det er delvis regulert av Universitets- og høgskoleloven jf. Forskrift om delvis innlemming av STRAFFEGJENNOMFØRING I REHABILITERINGSINSTITUSJON Author: Anne Dahl Last modified by: Christine Sørøy Rokkan Created Date: 5/14/2012 9:26:00 AM Company: Justisdepartementet Other titles: STRAFFEGJENNOMFØRING I REHABILITERINGSINSTITUSJON Straffegjennomføring med elektronisk fotlenke, også kjent som elektronisk kontroll (EK), er en soningsform som man kan søke om å få og ikke blir direkte idømt. Domfelte som oppfyller kravene og ønsker å sone med elektronisk fotlenke må derfor igjennom en søkeprosess hos Kriminalomsorgen for å bli vurdert. Stortinget har vedtatt endringer i straffegjennomføringsloven mv. Endringene innebærer bl.a. at gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll økes fra fire til seks måneder. Det gis også en hjemmel for at kriminalomsorgen, ved straffegjennomføring med elektronisk kontroll, kan bruke digital teknologi for å kontrollere domfeltes identitet, geografiske posisjon ... straffegjennomføring, lavere andel som mottar økonomisk sosialhjelp og de har høyere yrkesinntekt. Helgjennomførerne er noe bedre stilt enn delgjennomførerne. De som gjennomfører straff med EK er likevel ingen spesielt privilegert gruppe, og bare om lag halvparten var i jobb før påbegynt straffegjennomføring med EK. I KSFs retningslinjer om straffegjennomføring med elektronisk kontroll er bestemmelsen bare omtalt i tilknytning til samtykke fra en eventuell samboende. Hensynet til domfeltes barn er ikke nevnt. Forarbeider og retningslinjer gir således begrenset veiledning om forståelsen av § 7-3 fjerde ledd siste punktum i klagerens situasjon. Straffegjennomføring med elektronisk kontroll i medhold av § 16 annet ledd er en straffegjennomføringsform utenfor fengsel, med sikte på å fremme domfeltes mulighet til å kunne ivareta sine sosiale og økonomiske forpliktelser under straffegjennomføringen og bidra til å redusere faren for ny kriminalitet....