NS 8406 E-bok


NS 8406 - Hans-Jørgen Arvesen, Karl Marthinussen, Heikki Giverholt pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-09-02
FORFATTER: Hans-Jørgen Arvesen, Karl Marthinussen, Heikki Giverholt
ISBN: 9788205461284
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,59

FORKLARING:

En praktisk veileder med utfyllende oversikt over rettstilstanden, slik at aktørene i byggebransjen er fullt ut kjent med sine rettigheter og forpliktelser. NS 8406 ? Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt legger opp til en rekke skjønnsmessige vurderinger og forutsetter i stor grad kjenneskap til alminnelig entrepriserett. Den har færre og kortere bestemmelser enn NS 8405. Det kan være vanskelig å vite hvilke regler som faktisk gjelder. Denne boken gir en utdypet redegjørelse for standardens bestemmelser og i tillegg beskrives i stor utstrekning hvilke regler som følger av alminnelig entrepriserett der hvor standarden ikke selv gir svar. Dette er andre utgave av boken ajourført med standardendringene fra 2009, praksis og tilhørende lovgivning og litteratur. Boken vil bidra til at standarden også blir mer brukt der dens fordeler er tydeligst. Om 3. utgaven av NS 8405 med kommentarer (av samme forfattere 2010): «Forfatterne har åpenbart solid innsikt i de praktiske sidene av store entrepriseprosjekter og de rettslige spørsmål de gjerne reiser. Innsikten formidles stort sett i et klart og greit språk, som trolig er egnet både for prosjektfolk uten juridisk bakgrunn og jurister uten særlig prosjekterfaring. [...] Den foreliggende bok er en omfattende, stort sett overbevisende og for praktikere utvilsomt meget nyttig kommentar til en etter nordisk tradisjon ganske omfattende og kompleks standard som mange kommer i direkte eller indirekte befatning med.» Professor dr. juris Knut Kaasen:. Tidsskrift for Rettsvitenskap nr. 5/2011

...005; RSS Feeds; Sammensatt skifte; Rettsgebyr fra 1 ... NS 8406 - Wikipedia ... . januar 2005 til 30. juni 2005 Dagmulkt er en avtalt «bot», konvensjonalbot Dagmulkt er en avtalefestet «bot» entreprenøren plikter å betale hver dag han er forsinket i forhold til avtalte dagmulktbelagte frister. Har ikke partene avtalt dagmulkt og det ikke følger av loven at byggherre kan kreve dagmulkt, kan heller ikke byggherre kreve dagmulkt. I tillegg til å ha avtalt «botens» størrelse, ... NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt | Anskaffelser.no ... . I tillegg til å ha avtalt «botens» størrelse, børdet … NS 8406 Forenklet bygge- og anleggskontrakt er en standardkontrakt som er utarbeidet av aktører i bygge- og anleggsbransjen og utgitt av Standard Norge.Den er en forenklet utgave av NS 8405 og ment å bli brukt i kontraktsforhold der prosjektets omfang eller organisering ikke tilsier det samme behov for strengt formaliserte varslingsprosedyrer og plikt til samordning med andre aktører. I en ideell verden har partene avtalt hvordan mangelssituasjonen skal håndteres korrekt. Det er tilfelle når det er avtalt at en av Norsk Standard sine kontraktstandarder (NS 8405, NS 8415, NS 8406, NS 8616, NS 8407, NS 8417 etc) er avtalt som bindende mellom partene, eller når forbrukerlovene kommer til anvendelse. Da må partene følge … Fortsett å lese «Reklamasjon og mangler i ... Kontrakter som inngås mellom oppdragsgiver og leverandør skal være balansert hva angår partenes rettigheter og plikter. Dette omfatter først og fremst standarder som er blitt til på nasjonalt nivå, f.eks. innen bygg og anlegg NS 8405, 8406 og NS 8407. NS 8406 er et alternativ på mindre byggeprosjekter Det følger av forordet til NS 8405 at standarden er mest egnet i byggeprosjekter som etter sin art eller omfang tilsier behov for formaliserte varslingsregler med strenge konsekvenser (preklusjon) for unnlatt varsling, eller utstrakt plikt til samordning med alle aktører i prosjektet. Etter NS 8405, 8415, 8406 og 8416 skal byggherre stille garanti tilsvarende 15 % av kontraktsummen og entreprenøren 10%. NS 8407 og NS 8417 bestemmer at byggherren skal stiller garanti tilsvarende 17% av kontraktssummen, entreprenøren fremdeles 10 %. Forskjellen i § mellom byggherre og entreprenør skyldes bla. reglene om innestående. Prinsipielle forskjeller på NS 8406 og NS 8405 / NS 8407 Byggherrer ønsker normalt kontroll på sluttkostnadene for prosjektet. Samtidig vet vi at det kommer ønskede eller nødvendige endringer i de fleste prosjekter. I NS 8405- og NS 8407-kontrakter må slike tillegg varsles «uten ugrunnet opphold» for ikke å gå tapt. Oppdragsgiver har rett til … Ved utarbeidelsen av NS 8416 har man forutsatt at hovedentreprenøren har kontrakt etter NS 8405 eller NS 8406 med byggherren; NS 8416 kan også brukes der hvor hovedentreprenøren har en totalentreprisekontrakt med byggherren, og underentreprenøren ikke har prosjekteringsansvar; NS 8416 kom i ny utgave i juli 2009 Kontrakt - NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt Side 5 av 8 7.1 Internkontroll, SHA og ytre miljø Entreprenør plikter å ha eller opprette et internkontrollsystem, samt ivareta sine plikter mht. helse, Det er utarbeidet to standardkontrakter til bruk mellom byggherre og entreprenør i utførelsesentrepriser - NS 8405 og NS 8406. Omtale av, og lenke til de to standardene finner du under "maler" nederst på siden. NS 8406 - Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt legger opp til en rekke skjønnsmessige vurderinger og forutsetter i stor grad kjenneskap til alminnelig entrepriserett.Den har færre og kortere bestemmelser enn NS 8405. Det kan være vanskelig å vite hvilke regler som faktisk gjelder. I NS 3430 som kom i 1991 ble hovedregelen snudd slik den er i dag til at entreprenøren hadde krav på lønns- og prisstigning etter reglene i NS 3405 (standarden for indeksregulering). Hovedregelen i NS 8405 punkt 27.1 og 8407 punkt 26.2 er at kontraktssummen skal indeksreguleres etter NS 3405 etter totalindeksmetoden. Kjøp 'NS 8406, forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt med kommentarer' av Hans-Jørgen Arvesen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet, E-bok | 9788205461284...