Hva er etikk E-bok


Hva er etikk - Arne Johan Vetlesen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-02-02
FORFATTER: Arne Johan Vetlesen
ISBN: 9788215007922
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,48

FORKLARING:

I denne boken viser forfatteren hvordan våre moralske vurderinger er påvirket av hvem vi er og hvilket samfunn vi lever i. Han utfordrer vante forestillinger om løgn, selvrealisering, forpliktelser, tillit og toleranse, og viser hvordan vår tids miljøutfordringer aktualiserer moralsk ansvar på en ny måte.

...r en bok et bibliotek? Jobben forplikter - Kan jeg som for eksempel skoleleder gå på byen og drikke meg full? Nei, det kan jeg ikke ... Hva er moral? - Civita ... . Det er ikke etisk forsvarlig. Derfor er etikken spesielt viktig. Etikk er den grenen av filosofi som har med riktig og galt å gjøre. Siden matematikkens verden regnes som den mest eksakte, begynner vi letingen etter rett og galt her: Er det riktig at 2+2=4 og 4÷2=2? Og hva med 3+3=6 og 6÷3=2? Det første er riktig uansett om ÷ betyr subtraksjon eller divisjon. Det siste er bare riktig dersom ÷ betegner ... All etikk er kontekstavhengig. Etiske valg og verdier vi møter i hverdagen, kan ik ... hva er ETIKK - Universitetsforlaget ... . Det siste er bare riktig dersom ÷ betegner ... All etikk er kontekstavhengig. Etiske valg og verdier vi møter i hverdagen, kan ikke diskuteres løsrevet fra den praksisen etikken gjelder for. Lærerprofesjonens etiske plattform kan være et nyttig verktøy i det daglige arbeidet til lærere og ledere. Disse er ganske konkrete, og kan variere mellom ulike mennesker, folkegrupper og samfunn. Moral er derfor noe vi kan kartlegge og beskrive. Med etikk mener filosofer en allmenn og systematisk tenkning om ulike typer moral. Her diskuterer man ikke konkrete handlingsvalg, men hva som i det store og hele er rett og galt. Hva er etikk? Aristoteles (384 - 322) Etikk er praktisk klokskap - og handler særlig om vårt forhold til andre Moral og etikk • Moral -Oppfatninger om rett og galt. -Læres av forbilder, over tid. • Etikk -Systematisk analyse av moralske oppfatninger. -Læren om moral, et fag. Etikken kan være en god veileder når vi befinner oss i uforutsette og unormale situasjoner Moral Mennesker med ulik kulturell bakgrunn kan ha ulikt syn på hva som er god og dårlig moral. Denne deskriptive betydningen tar for seg hva som oppfattes som galt og riktig av en kultur, en gruppe eller et individ, og ikke hva som er galt eller riktig. Moral i denne forstand studeres i den deskriptive etikken. (2) I den normative betydningen betegner moral det som er galt eller riktig, og som følgelig angir hvordan vi bør handle. Åpne/Lukk Etikk. Etikk er læren om rett og galt. Etikk er tuftet på verdigrunnlaget vårt, og kommer til syne i våre handlinger. Mange velger å beskrive etikk som et par briller som vi betrakter omverdenen med. Yrkesetikk kan sies å være de brillene vi setter på nesa når vi går på jobb, de som sier noe om hvordan vi som yrkesutøvere forholder oss til omverdenen vår. hva er etikk Page 2 Wednesday, July 18, 2007 10:50 AM. 2. hva er etikk. Universitetsforlaget har utfordret noen av Norges fremste fagformidlere til å gi svar på krevende spørsmål. hva er ... ANSVARSETIKK ER EN ETIKK for vår moderne, teknologiske og globaliserte tid. Til forskjell fra tradisjonell etikk, som omhandler personer vi omgås direkte eller som er nær oss i sted og tid, anlegger ansvarsetikk et globalt perspektiv som omfatter folk andre steder på kloden og fremtidige generasjoner. Når vi er blitt så mange og forurenser så mye at det får varige konsekvenser for hele ... I antikken var etikken et av de viktigste temaene filosofene beskjeftiget seg med. Filosofi var «kjærlighet til visdom», som var veien til «det gode liv». I vår tid er det stor diskusjon om etikk, både om hva moral er og hvordan vi avgjør hva som er rett og galt. Hva skal være innholdet i våre etiske retningslinjer? Det er behovene i den enkelte bedrift og de utfordringer bedriften møter i sin bransje og med sin bedriftskultur som må være utgangspunktet for å formulere konkrete regler. Derfor har NHO valgt å ikke lage etiske retningslinjer for alle medlemsbedrifter. Introduksjon. Pliktetikken er den største filosofiske konkurrenten til konsekvensetikken, som vi beskrev i forrige avsnitt.Der nytteetikken retter fokus mot konsekvensene av en gitt handling, retter pliktetikken fokus på handlingen i seg selv.. I følge pliktetikken er det rett og slett visse typer handlinger som alltid er etisk gale. Dette gjelder uansett om de i en konkret situasjon ... Dydsetikk fokuserer på motivet eller retter sagt, dyden bak handlingen, fremfor å prøve å lage regler for hva som er moralske handlinger. I dydsetikken er en handling riktig hvis en moralsk dydig person ville ha gjort den. De fleste mennesker har mange holdninger til hva som er etisk riktig eller galt, basert på egen oppdragelse og verdensoppfatning. I etikken prøver man imidlertid å gå mer systematisk til verks. Det handler om hvorvidt vi kan stille opp noen generelle teorier , som forteller hva som helt nøyaktig gjør noen handlinger etisk gode, og andre handlinger etisk dårlige, og hvordan man kan komme ... Etikk handler om holdninger og verdier i praksis og hvorvidt vi uttrykker de verdiene i praksis. Etikk er ikke regler for hvordan ting skal gjøres, men måter å tenke om moralske spørsmål. Etisk refleksjon er en metode for å forsøke å besvare etiske spørsmål/ utfordringer/ dilemmaer. Le...