Relasjonen lærer og elev E-bok


Relasjonen lærer og elev - May Britt Drugli pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-08-14
FORFATTER: May Britt Drugli
ISBN: 9788202334949
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,57

FORKLARING:

Denne boka handler om relasjonen mellom lærer og elev, hva den betyr for hvordan elever finner seg til rette på skolen, og ikke minst for deres læringsprosess. Boka gir en bred oversikt over forskning på området. I tillegg beskriver boka konkrete forslag til hvordan man kan legge til rette for utvikling av positive relasjoner, og til hvordan negative relasjoner kan endres.Relasjonen lærer og elev er særlig egnet for lærere og studenter i lærerutdanningen. Boka er også egnet for rådgivere og ansatte i PP-tjenesten, BUP og andre som veileder lærere som arbeider med elever med spesielle behov.

...ordan man kan legge til rette for utvikling av positive relasjoner, og til hvordan negative relasjoner kan endres ... Lærer-elevrelasjoner - forskningsgruppe - Forskning ... ... . Hovedfunn og konklusjon Det teoretiske grunnlaget jeg fremlegger i dette arbeidet viser at måten lærer-elev relasjonen karakteriseres i de tre ulike teoriperspektivene supplerer hverandre med fokus mot ulike forhold som emosjonell støtte i tilknytningsperspektivet, kvaliteten på dyaden i sosiokulturell teori, og evne til å motivere bl.a. med autonomistøtte i selvbestemmelsesteori som ... Lærere tilhører en «relasjonsprofesjon» der yrkesutø ... Lærer-elev-relasjonen - Udir ... .a. med autonomistøtte i selvbestemmelsesteori som ... Lærere tilhører en «relasjonsprofesjon» der yrkesutøvere arbeider i en tett og personlig kontakt med andre mennesker, hvor evne til empati og til å bygge relasjoner er avgjørende. Mange studier viser hvordan lærerne anser gode relasjoner som basis for god undervisning (Ramvi 2009). Hva er gode lærer-elev relasjoner Målet med prosjektet «Gode lærer-elevrelasjoner» er å bidra til et positivt læringsmiljø og god psykisk helse for elever i skolen. Virkemidlet for å nå dette målet er å gjennomføre utviklingsarbeid for å fremme kvaliteten på relasjonen mellom lærer og elev. God kvalitet på lærer-elev relasjonen virker inn på elvenes læringsprosesser, samt sosiale fungering og psykiske helse ... Relasjonen lærer og elev er særlig egnet for lærere og studenter i lærerutdanningen. Boka er også egnet for rådgivere og ansatte i PP-tjenesten, BUP og andre som veileder lærere som arbeider med elever med spesielle behov. Informasjonen nedenfor er levert fra CNET. Påstanden bygger på studier som viser at lærer-elevrelasjoner har betydning for elevers faglige og sosiale læring, samt for trivsel og mentalt velvære eller psykiske helse. I tillegg viser forskning at relasjonen til elever også har betydning for lærere og deres opplevelse av mestring og trivsel i skolehverdagen. Lærer-elev-relasjonen kan sies å være selve kjernerelasjonen i skolens virksomhet. Voksnes relasjonskompetanse er avgjørende for læring, utvikling og forebygging av problemutvikling. Dette gjelder både innen arbeidsliv, skole, barnehage og andre arenaer. Lærer-elev-relasjoner - viktig for psykisk helse og frafall. Vibeke Krane disputerer 23. mars 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Lærer-elevrelasjoner, elevers psykiske helse og frafall i videregående skole - en eksplorerende studie om samarbeid og den store betydningen av de små ting». Lærer-elev-relasjonen kan virke beskyttende, men også være en risikofaktor, for elevers psykiske helse. Altså: relasjonen mellom lærer og elev er viktig både på godt og vondt. Den kan i beste fall virke beskyttende for psykiske helseproblemer, og i verste være en medvirkende årsak til at enkelte elever får psykiske problemer. Både formelle og uformelle samtaler fremmer den gode relasjonen mellom lærer og elev. - Positive relasjoner mellom lærer og elev kan virke beskyttende mot depresjon. Et negativt forhold er en risikofaktor med tanke på å droppe ut av skolen, sier stipendiat Vibeke Krane ved Fakultet for helsevitenskap. at det er en god relasjon mellom lærer og elev". Hva denne relasjonen består i, og hvordan vi nyttiggjør oss den, er mindre belyst. Nordahl (2002) er et unntak her. Individuelle forskjeller fra sak til sak blir ofte ikke belyst. Forslag til tiltak mangler en vurdering av hva som faktisk har vært vesentlig for at tiltaket har blitt vellykket. Studien Lærer-elev-relasjon, psykisk helse og frafall, fra Høgskolen i Sørøst Norge ble presentert i 2016, med flere interessante funn.. Sårbar periode. Ungdom i videregående skole er i en sårbar utviklingsperiode hvor gode og trygge relasjoner til andre betyr spesielt mye, og et forskerteam fra Høgskolen i Sørøst-Norge har sett nærmere på relasjonen mellom lærer og elev. Klasseledelse og relasjonen lærer-elev Innledning: Jeg har mer enn en gang i mitt eget klasserom, tenkt at jeg jammen ikke bare er her for å lære elevene fagstoff. Jeg har ofte følt meg som både sosiallærer, rådgiver og venn. Det stilles større og større krav til dagens lærere. Klasseledelse og relasjonen lærer-elev. Postet den februar 5, 2015 by foxes12. Det å kunne ta lederrollen i en klasse krever mer enn at en er forberedt til de ulike undervisningsøktene. Det handler også i stor grad av stadig utvikling av den enkelte elevs sosiale kompetanse. Når lærer-elev-relasjonen er god, er det lavere risiko for at eleven dropper ut av skolen. Når elever forteller at de har et positivt forhold til læreren, melder de også om bedre selvfølelse og færre depressive symptomer. Spesielt viktig for elever som har det vanskelig Blogginnlegget tar opp et viktig og interessant tema- klasseledelse og relasjonen mellom lærer og elev. Fokusområdet har du avgrenset på en tydelig måte ved å velge ut et av verktøyene som Bergkastet m.fl. presenterer i sin h...