Vurdering i kroppsøving E-bok


Vurdering i kroppsøving - Kjell Evensen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-05-21
FORFATTER: Kjell Evensen
ISBN: 9788215043036
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,25

FORKLARING:

Kroppsøving skal inspirere til en livslang bevegelsesglede og en helsefremmende, aktiv livsstil. Faget skal bidra til læring gjennom øving og utforsking i et bredt utvalg av aktiviteter. I læreplanen i faget står det at elevene skal få mulighet til å utvikle eget selvbilde og egen identitet. Dette er store ambisjoner og synliggjør at kroppsøving er et læringsfag, ikke et aktivitetsfag! Gjennom teori, forskning og eksempler fra skolehverdagen gjør denne boken rede for utfordringer og muligheter lærere møter i vurderingsarbeid i kroppsøvingsfaget. Boken argumenterer for en formativ vurderingspraksis som øker elevenes læringsutbytte og bidrar til at elevene tar del i sin egen læringsprosess. I samsvar med Fagfornyelsen og læreplanen LK2020 belyser boken aktuelle temaer som dybdelæring, egenvurdering, testing og innsats. Forskning rundt kroppsøvingsfaget peker på store forskjeller i praksis og behovet for å videreutvikle fagets vurderingspraksis. Målgruppe for boken er studenter i kroppsøvingsfaget og lærere som skal undervise etter den nye læreplanen. Primært er boken rettet mot undervisning i ungdomsskolen, men innholdet er også relevant for lærere i barneskolen og i videregåendeskole. Kjell Evensen er lærer med mange års erfaring fra ungdomskolen og underviser i kroppsøving, samfunnsfag og KRLE. Han har videreutdanning innenfor kroppsøving og vurdering for læring. Evensen har arbeidet mye med utvikling av vurderingsfeltet og har også vært involvert i utvikling og implementering av læreplanen LK2020.

...vante elevforutsetninger) - formål med faget - Erlend Vinje Vurdering av idrettslige ferdigheter i kroppsøving Det er få kompetansemål i faget som beskriver spesifikke/detaljerte ferdigheter som mål for opplæringen ... Fortsatt karakterer som råder vurderingen i kroppsøving ... . Dette gir lokal frihet til å bryte ned eller bygge om læreplanmål til læringsmål og til lokale variasjoner. Fritak frå vurdering med karakter i faget kroppsøving. Elevar som ikkje kan følgje opplæringa i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagd opplæring så langt dette er mogleg for eleven. Elevar kan få fritak frå vurdering med karakter i faget når den tilrettelagde opplæringa eleven får ikkje kan vurderast med karakter. Vurdering i kroppsøving er et område med svak validitet, lite konsensus og tr ... Læreplan i kroppsøving (KRO1-03) - Udir ... . Elevar kan få fritak frå vurdering med karakter i faget når den tilrettelagde opplæringa eleven får ikkje kan vurderast med karakter. Vurdering i kroppsøving er et område med svak validitet, lite konsensus og treg utvikling (Arnesen, Nilsen og Leirhaug, 2013, Ottesen 2011). I sin masteroppgave med tittelen «Assessing with Foucalt - A Critical Study of Assessment in Physical Education» foretar Thomas Palm (2014 ) en kritisk undersøkelse av vurdering i kroppsøving. Dybdelæring i kroppsøving må slikt sett være noe helt annet enn fordypning i idretter på ferdighetsnivå for å øke hva utvalgt kaller 'utøverkompetanse'. Etter innspill fra ulike hold ble den lovnaden fra delutredningen en om å se på samvirke mellom skole og samfunn for å få til dybdelæring i kroppsøving lagt bort. Læringsfremmende vurdering i kroppsøvingsfaget. Petter Erik Leirhaugs avhandling «Karakteren i seg selv gir jo ikke noe læring» undersøker effekter av vurdering for læring i kroppsøving i lys av Kunnskapsløftets ambisjoner. Kroppsøving. Treningsplanlegging VG3. Gjennomføring og vurdering. Fagartikkel. Gjennomføring og vurdering. Planleggingsfasen er nå ... Vurdering av økta. Bruk en treningsdagbok, et skjema som du kan bruke til å føre logg over treningen din. Fortsatt karakterer som råder vurderingen i kroppsøving. Den nye måten å vurdere elevene på skal gi mer og bedre læring. Men i kroppsøving er vurdering for læring vanskelig å gjennomføre, ifølge ny doktorgradsavhandling. I faget kroppsøving skal innsatsen til eleven vere ein del av grunnlaget for vurdering. Eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren og instruktøren får grunnlag til å vurdere eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten sin kompetanse i faget. Forfatter Kjell Evensen Lagt ut på oktober 21, 2015 mai 27, 2016 Kategorier Helhetlig vurderingsarbeid, Kompetanse, Kroppsøving, Praksiseksempel, Praktisk arbeid med vurdering Stikkord Egenvurdering, Karakterer, Kompetanse, Kroppsøving, Læringsmål, Pedagogiske refleksjoner, Vurderingspraksis 1 kommentar til Vurderingspraksis i kroppsøving Oppdatert vurdering i kroppsøving. Slik jeg tolker det gir læreplanen og UDIRs veileding til læreplanen konkrete følger for vurderingspraksisen i faget. Noen av de mest grunnleggende har jeg kommentert kort her. Testing: Det er ikke grunnlag for å bruke resultater fra fysiske tester som vurderingsgrunnlag. Denne studien har vist at gutter fikk signifikant bedre karakterer i kroppsøving enn jenter. Når forskjellene først og fremst handler om at gutter i større grad oppnår toppkarakterene, blir det argumentert for at en kan stille spørsmål ved om fysiologiske forskjeller mellom kjønnene ivaretas når kroppsøvingslærerne foretar sine vurderinger. Hensikten med vurdering for læring er derimot å hjelpe eleven til faglig fremgang. - I kroppsøvingsfaget har vi omtrent ingen erfaring med hvordan man kan bruke vurdering for læring. Mer langsiktig og helhetlig vurdering kan bidra til et bedre læringsmiljø for kroppsøving. Kroppsøving. Kan du ikke følge den vanlige opplæringen i kroppsøving (gym) skal du få tilrettelagt undervisning så langt det er mulig. Hvis den tilrettelagte opplæringen ikke kan vurderes med karakter, kan du få fritak for vurdering. Det er ganske strenge regler på å få fritak for kroppsøving i videregående skole. Kroppsøving: Hva om vi tok vekk alt press om å være god i idrett? Det er slik forsker Morten Rustad ved Norges idrettshøgskole mener kroppsøving skal være. Sammen med elever og lærere forsker han på hvordan faget blir når fysiske ferdigheter ikke teller. kroppsøving i videregående skole. De nasjonale vurderingskriteriene som før var gjeldende i kroppsøvingsfaget, og...